Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Brak opisu obrazka

 

UWAGA!!! OGŁASZAMY NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI W RAMACH II NABORU.

 

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje o ogłoszeniu naboru Wniosków o przyznanie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami dla uczestników projektu „Wsparcie na starcie” – II nabór.

Wnioski o przyznanie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami (tj. załącznik nr 1, nr 3, nr 8 oraz potwierdzenie udziału w module szkoleniowo-doradczym a także wymagane kopie pozwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, która ma zostać utworzona w związku z realizacją projektu tj. pozwolenia na budowę/ przebudowę/ odbudowę lub pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części pod planowaną działalność, należy złożyć w Biurze Projektu tj. w Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork, I piętro w dniach od 08.07.2021r. do 14.07.2021r. w godzinach od 7.00 – 14.30.

 

Osoba zainteresowana uzyskaniem dotacji musi wypełnić Wniosek o przyznanie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami w formacie zgodnym z podanym poniżej na stronie internetowej projektu: www.inkubatorkluczbork.pl. Dokumenty przygotowane przy użyciu niestandardowego formularza, bez kompletu załączników i opracowane niezgodnie z wymaganym formatem będą odrzucone na etapie oceny formalnej.

Wniosek oraz wszystkie wymagane dokumenty powinny zostać wypełnione elektronicznie w języku polskim we wszystkich wymaganych polach. W przypadku, gdy któryś z jego punktów nie może być opisany przez Uczestnika projektu należy wpisać „nie dotyczy”.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub oryginał wraz z kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem). 

 UWAGA!!! oryginał i kopia Wniosku muszą zawierać wszystkie wymagane załączniki.

Kopie załączonych dokumentów do Wniosku muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika projektu poprzez opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, aktualną datą oraz własnoręcznym, czytelnym podpisem Uczestnika projektu lub poprzez umieszczenie klauzuli „za zgodność z oryginałem od strony … do strony …”, aktualnej daty, własnoręcznego czytelnego podpisu Uczestnika projektu, ponumerowanie i parafowanie każdej strony kopii dokumentu przez Uczestnika.

Komplet dokumentów należy trwale spiąć, ponumerować każdą stronę (nawet puste) łącznie z załącznikami (z zastosowaniem numeracji ciągłej).

Każdy egzemplarz powinien być wpięty w osobny plastikowy skoroszyt z przeźroczystym frontem.
 

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju i związane z tym utrudnienia preferujemy aby Wniosek o przyznanie dotacji wraz z załącznikami dostarczyć do Biura Projektu za pomocą poczty tradycyjnej/ lub kurierem.
 

W przypadku wysłania Wniosku drogą pocztową, za termin złożenia uznaje się datę jego wpływu do Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, a nie datę stempla pocztowego.

Wnioski o przyznanie dotacji, które wpłyną po wyznaczonym terminie naboru zostaną odrzucone i nie będą zwracane Uczestnikowi projektu.

Wniosek wysłany pocztą/kurierem należy złożyć w 2 egzemplarzach w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób:


Imię i nazwisko,
adres Uczestnika Projektu

                                                                          

                                                                                                        Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości
                                                                                                        ul. Sienkiewicza 22 46-200 Kluczbork
                                                                                                        Projekt „Wsparcie na starcie” - II Nabór
                                                                                                        Wniosek o przyznanie dotacji

 

Wymagane dokumenty do złożenia:

1. PDFRegulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości - Wsparcie na starcie - wersja3.pdf
2. DOCXZałącznik nr 1 - Wniosek o przyznanie dotacji.docx - dokument obowiązkowy.
3. DOCZałącznik nr 3 - Biznesplan.doc - dokument obowiązkowy.
4. DOCXZałącznik nr 8 - Harmonogram rzeczowo-finansowy.docx - dokument obowiązkowy.
5. Potwierdzenie udziału w module szkoleniowo-doradczym -  dokument obowiązkowy.
6. Kopie pozwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, która ma zostać utworzona w związku z realizacją projektu tj. pozwolenia na budowę/ przebudowę/ odbudowę lub pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części pod planowaną działalność - jeśli dotyczy.


Dokumenty obowiązkowe do zapoznania:


XLSXZałącznik nr 4 - Zaświadczenie o pomocy de minimis ( wzór).xlsx
DOCZałącznik nr 5 - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.doc
DOCZałącznik nr 6 - Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.doc
PDFZałącznik nr 7 - Formularz informacji przedstawiancyh przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf
DOCXZałącznik nr 9 - Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.docx
DOCXZałącznik nr 10 - Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.docx
PDFZałącznik nr 11 - Regulamin Komisji Oceny Wniosków.pdf
DOCXZałącznik nr 12 - Umowa na otrzymanie dotacji.docx
DOCXZałącznik nr 13 - Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.docx
DOCXZałącznik nr 14 - Oświadczenie Uczestnika poręczyciela o nieposiadaniu żadnych długów.docx
DOCXZałącznik nr 15 - Oświadczenie o braku zakazu dostępu do środków publicznych.docx
DOCXZałącznik nr 16 - Oświadczenie zgody małżonka na wniesienie zabezpieczenia złożenie poręczenia.docx
DOCXZałącznik nr 17 - Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów i lub usług zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.docx
DOCXZałącznik nr 18 - Zestawienie towarów i lub usług których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości.docx
DOCXZałącznik nr 19 - Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.docx
DOCXZałącznik nr 20 - Oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z innych źródeł.docx
DOCXZałącznik nr 21 - Umowa na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego.docx
DOCXZałącznik nr 22 - Oświadczenie o dochodzie brutto dla Poręczycieli prowadzacych działalność.docx
DOCXZałącznik nr 23 - Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.docx
DOCZałącznik nr 24 - Aneks do umowy na otrzymanie przedłużonego wsparcia pomostowego.doc

 

 

Brak opisu obrazka

Wersja XML