Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłaszamy II nabór kandydatów na uczestników projektu "Wsparcie na starcie"

OGŁASZAMY II NABÓR KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
"WSPARCIE NA STARCIE"

 

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje o rozpoczęciu rekrutacji dla Kandydatów na Uczestników Projektu "Wsparcie na starcie" w ramach II naboru.

W związku z panująca sytuacją epidemiologiczną w kraju prosimy o składanie dokumentów drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres biura projektu: tj. Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork z dopiskiem: Zgłoszenie do projektu „Wsparcie na starcie” – II nabór.

W uzasadnionych przypadkach tylko i wyłącznie po wcześniejszej konsultacji telefonicznej oraz przy zachowaniu reżimu sanitarnego możliwe jest złożenie dokumentów osobiście w biurze projektu.

Formularze rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami oraz dokumentami wymienionym w Regulaminie Rekrutacji str. 7 § 4 pkt 2. należy złożyć w dniach od 15.02.2021r. do 26.02.2021r. w godz. 7.30 - 14.30.

W przypadku wysłania dokumentacji rekrutacyjnej drogą pocztową/kurierem za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego.

Prosimy pamiętać, że w związku z obowiązującym limitem miejsc w projekcie o przyjęciu dokumentów decyduje data wpływu do biura projektu. W przypadku zrekrutowania wymaganej liczby osób zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia naboru lub w przypadku nie zrekrutowania wymaganej liczby osób w ww. terminie możemy wydłużyć nabór.

W projekcie priorytetowo traktowane są kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach, osoby z niepełnosprawnością, osoby po 50 roku życia, a także migranci powrotni i imigranci, osoby posiadające jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko z niepełnosprawnością do 18 roku życia, osoby zamieszkująca na obszarze wiejskim o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej, osoby prowadzące działalność w sektorze specjalizacji regionalnych oraz osoby prowadzące działalność generującą dodatkowe miejsce pracy. Udział w projekcie osób spoza grupy priorytetowej jest ograniczony dodatkowym limitem miejsc.

W związku z powyższym prosimy o dokładne zapoznanie się z § 4 str. 7-9 Regulaminu Rekrutacji określającym szczegółowo sposób wypełnienia i złożenia wymaganych dokumentów.

Regulamin Rekrutacji wraz z załącznikami:

PDFRegulamin rekrutacji - Wsparcie na starcie - wersja2.pdf - do zapoznania
DOCZałącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny.doc - do wypełnienia
DOCZałącznik nr 2 - Oświadczenie kwalifikowalności kandydata.doc - do wypełnienia
DOCXZałącznik nr 3 - Karta oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego.docx - do zapoznania
DOCXZałącznik nr 4 - Karta oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego.docx - do zapoznania
DOCXZałącznik nr 5 - Oświadczenie kwalifikowalności uczestnika - 01.02.2021.docx - do zapoznania
DOCXZałącznik nr 6 - Oświadczenie Uczestnika projektu - 01.02.2021.docx - do zapoznania
PDFZałącznik nr 7 - Wzór wniosek US-7 o wydanie zaświadczenia.pdf - do zapoznania
PDFZałącznik nr 7 - Wniosek US-7 o wydanie zaświadczenia - do wypełnienia.pdf - jeśli dotyczy
DOCXZałącznik nr 8 - Wzór zaświadczenia z ZUS.docx - do zapoznania

 

Kontakt z Biurem Projektu...

Więcej informacji o projekcie...

 

Brak opisu obrazka

Wersja XML