Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

7.3_II Pliki do pobrania

 

EFS Opol i opis LOGO - kolor.png

 

UWAGA!!! DOTYCZY II NABORU KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
"WSPARCIE NA STARCIE"

 

W związku z rozpoczęciem II rundy realizacji projektu "Wsparcie na starcie" poniżej zamieszczono zaktualizowany Regulamin Rekrutacji oraz Regulamin Przyznawania Środków Finansowych na Rozwój Przedsiębiorczości wraz z wymaganymi załącznikami oraz Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej.

Osoby zainteresowane otrzymaniem ww. wsparcia prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami.
 

Regulamin Rekrutacji wraz z załącznikami:

PDFRegulamin rekrutacji - Wsparcie na starcie - wersja2.pdf (1,24MB)
DOCZałącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny.doc (259,50KB)
DOCZałącznik nr 2 - Oświadczenie kwalifikowalności kandydata.doc (150,50KB)
DOCXZałącznik nr 3 - Karta oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego.docx (769,53KB)
DOCXZałącznik nr 4 - Karta oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego.docx (770,58KB)
DOCXZałącznik nr 5 - Oświadczenie kwalifikowalności uczestnika - 01.02.2021.docx (770,64KB)
DOCXZałącznik nr 6 - Oświadczenie Uczestnika projektu - 01.02.2021.docx (765,22KB)
PDFZałącznik nr 7 - Wzór wniosek US-7 o wydanie zaświadczenia.pdf (81,88KB)
PDFZałącznik nr 7 - Wniosek US-7 o wydanie zaświadczenia - do wypełnienia.pdf (174,36KB)
DOCXZałącznik nr 8 - Wzór zaświadczenia z ZUS.docx (16,16KB)

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami:

PDFRegulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości - Wsparcie na starcie - wersja3.pdf (2,53MB)
DOCXZałącznik nr 1 - Wniosek o przyznanie dotacji.docx (766,42KB)
DOCXZałącznik nr 2 - Umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych.docx (22,00)
DOCZałącznik nr 3 - Biznesplan.doc (273,50KB)
XLSXZałącznik nr 4 - Zaświadczenie o pomocy de minimis ( wzór).xlsx (28,40KB)
DOCZałącznik nr 5 - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.doc (794,50KB)
DOCZałącznik nr 6 - Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.doc (800,50KB)
PDFZałącznik nr 7 - Formularz informacji przedstawiancyh przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf (385,72KB)
DOCXZałącznik nr 8 - Harmonogram rzeczowo-finansowy.docx (762,11KB)
DOCXZałącznik nr 9 - Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.docx (785,46KB)
DOCXZałącznik nr 10 - Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.docx (787,03KB)
PDFZałącznik nr 11 - Regulamin Komisji Oceny Wniosków.pdf (999,36KB)
DOCXZałącznik nr 12 - Umowa na otrzymanie dotacji.docx (780,07KB)
DOCXZałącznik nr 13 - Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.docx (765,04KB)
DOCXZałącznik nr 14 - Oświadczenie Uczestnika poręczyciela o nieposiadaniu żadnych długów.docx (761,20KB)
DOCXZałącznik nr 15 - Oświadczenie o braku zakazu dostępu do środków publicznych.docx (760,66KB)
DOCXZałącznik nr 16 - Oświadczenie zgody małżonka na wniesienie zabezpieczenia złożenie poręczenia.docx (763,25KB)
DOCXZałącznik nr 17 - Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów i lub usług zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.docx (760,72KB)
DOCXZałącznik nr 18 - Zestawienie towarów i lub usług których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości.docx (760,78KB)
DOCXZałącznik nr 19 - Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.docx (763,94KB)
DOCXZałącznik nr 20 - Oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z innych źródeł.docx (760,41KB)
DOCXZałącznik nr 21 - Umowa na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego.docx (771,49KB)
DOCXZałącznik nr 22 - Oświadczenie o dochodzie brutto dla Poręczycieli prowadzacych działalność.docx (763,35KB)
DOCXZałącznik nr 23 - Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.docx (764,27KB)
DOCZałącznik nr 24 - Aneks do umowy na otrzymanie przedłużonego wsparcia pomostowego.doc (809,00KB)
 

Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej.

PDFZasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej - wer5 2020.pdf (2,14MB)

 

OdR i KIP logo 7.3 kolor.jpeg


EFS Opol i opis LOGO - kolor.png

ulotka_cieta_A5_2.jpeg

ulotka_cieta_A5_22.jpeg
 

OdR i KIP logo 7.3 kolor.jpeg


EFS Opol i opis LOGO - kolor.png
 

UWAGA!!! ZMIANA TREŚĆ REGULAMNIU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

Informujemy, iż z dniem 23 kwietnia 2019r. obowiązują  nowe Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020. (wersja nr 4) przyjęte przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 681/2019 w dniu 23 kwietnia 2019r.

W związku z powyższym zmianie uległa treść Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (wraz z załącznikami), w związku z zawarciem z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu Aneksu do Umowy o dofinansowanie projektu „Wsparcie na stracie”
 

Wprowadzone zmiany obowiązują od dnia 23 kwietnia 2019r. 
 

Zmianie uległy zapisy Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w zakresie:

PDFRegulamin przyznawania wsparcia - Wsparcie na starcie - wersja2 - 23.04.2019.pdf (1,15MB)
DOCXZałącznik nr 12 - Umowa na otrzymanie dotacji.docx (779,91KB)
DOCXZałącznik nr 21 - Umowa na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego.docx (771,47KB)

PDFZasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej - wersja 4.pdf (1,88MB)

 

 

 

OdR i KIP logo 7.3 kolor.jpeg


EFS Opol i opis LOGO - kolor.png
 

UWAGA !!! - ZMIANA OŚWIADCZEŃ UCZESTNIKA PROJEKTU
 

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje o zaktualizowaniu Załącznika nr 5 i Załącznika nr 6.

Załączniki zaktualizowano pod kątem wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu „Wsparcie na starcie”.


DOCXZałącznik nr 5 - Oświadczenie kwalifikowalności uczestnika projektu - 14.06.2019r..docx (770,61KB)
DOCXZałącznik nr 6 - Oświadczenie Uczestnika Projektu - 14.06.2019r..docx (765,03KB)

 


 

OdR i KIP logo 7.3 kolor.jpeg

 


EFS Opol i opis LOGO - kolor.png
 

Informujemy, iż z dniem 23 kwietnia 2019r. obowiązują nowe Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020. Zasady uległy zmianie w następującym zakresie:

Poniżej nowe Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej.
Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

 

PDFZasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej - wersja 4.pdf (1,88MB)

 

OdR i KIP logo 7.3 kolor.jpeg


EFS Opol i opis LOGO - kolor.png

Pliki do pobrania w ramach projektu "Wsparcie na starcie"

Regulamin Rekrutacji wraz z załącznikami:

PDFRegulamin rekrutacji do Projektu - Wsparcie na starcie.pdf (856,95KB)
DOCZałącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny.doc (259,50KB) - dokument do wypełnienia.
DOCZałącznik nr 2 - Oświadczenie kwalifikowalności kandydata.doc (150,00KB) - dokument do wypełnienia.
DOCXZałącznik nr 3 - Karta oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego.docx (776,34KB) - dokument do wglądu.
DOCXZałącznik nr 4 - Karta oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego.docx (770,58KB) - dokument do wglądu.
DOCZałącznik nr 5 - Oświadczenie kwalifikowalności uczestnika.doc (158,50KB) - dokument do wypełnienia.
DOCZałącznik nr 6 - Oświadczenie Uczestnika projektu.doc (145,00KB) - dokument do wypełnienia.

 

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami:

PDFRegulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.pdf (1,12MB)
DOCXZałącznik nr 1 - Wniosek o przyznanie dotacji.docx (771,70KB)
DOCXZałącznik nr 2 - Umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych.docx (769,79KB)
DOCZałącznik nr 3 - Biznesplan.doc (273,50KB)
XLSXZałącznik nr 4 - Zaświadczenie o pomocy de minimis ( wzór).xlsx (28,40KB)
DOCZałącznik nr 5 - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.doc (791,00KB)
DOCZałącznik nr 6 - Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.doc (800,00KB)
PDFZałącznik nr 7 - Formularz inforamcji przedstawiancyh przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf (385,72KB)
DOCXZałącznik nr 8 - Harmonogram rzeczowo-finansowy.docx (767,61KB)
DOCXZałącznik nr 9 - Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.docx (794,54KB)
DOCXZałącznik nr 10 - Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.docx (796,32KB)
PDFZałącznik nr 11 - Regulamin Komisji Oceny Wniosków.pdf (822,78KB)
DOCXZałącznik nr 12 - Umowa na otrzymanie dotacji.docx (790,58KB)
DOCXZałącznik nr 13 - Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.docx (764,06KB)
DOCXZałącznik nr 14 - Oświadczenie Uczestnika poręczyciela o nieposiadaniu żadnych długów.docx (761,20KB)
DOCXZałącznik nr 15 - Oświadczenie o braku zakazu dostępu do środków publicznych.docx (765,21KB)
DOCXZałącznik nr 16 - Oświadczenie zgody małżonka na wniesienie zabezpieczenia złożenie poręczenia.docx (763,25KB)
DOCXZałącznik nr 17 - Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów i lub usług zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.docx (760,72KB)
DOCXZałącznik nr 18 - Zestawienie towarów i lub usług których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości.docx (765,50KB)
DOCXZałącznik nr 19 - Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.docx (769,72KB)
DOCXZałącznik nr 20 - Oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z innych źródeł.docx (760,41KB)
DOCZałącznik nr 21 - Umowa na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego.doc (830,00KB)
DOCXZałącznik nr 22 - Oświadczenie o dochodzie brutto dla Poręczycieli prowadzacych działalność.docx (769,56KB)
DOCXZałącznik nr 23 - Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.docx (769,69KB)
DOCZałącznik nr 24 - Aneks do umowy na otrzymanie przedłużonego wsparcia pomostowego.doc (804,00KB)

 

Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej.

PDFZasady udzielania wsparcia na założenie działalności gospodarczej.pdf (1,73MB)

 

ulotka_cieta_A5_2.jpeg
ulotka_cieta_A5_22.jpeg

 

OdR i KIP logo 7.3 kolor.jpeg

Wersja XML