Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

7.3 FAQ

RPO+OPO+EFS na www.png

Projekt „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej Priorytetu VII Konkurencyjny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

 

W odpowiedzi na liczne zapytania osób chcących starać się o uzyskanie bezzwrotnej dotacji na otwarcie działalności gospodarczej  w ramach projektu „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!” poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych pytań i odpowiedzi.

 

1. Czy możliwe jest przystąpienie do projektu osoby będącej udziałowcem, wspólnikiem lub członkiem Zarządu w spółce prawa handlowego jednocześnie nie zatrudnionego na umowę o pracę? 

Osoby będące udziałowcem, wspólnikiem lub członkiem Zarządu w spółce, mogą być uczestnikami projektu tylko i wyłącznie jeśli spełniają warunek, mówiący o tym, iż są osobami powyżej 29 roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy, oraz nieaktywne zawodowo), w tym zwłaszcza osobami znajdującymi się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Ponadto osoby, o których mowa, powinny wykazać, iż z tytułu pełnionej funkcji nie uzyskują dochodu (np. poprzez złożenie stosownego oświadczenia lub dokumentu PIT). 
 


2. Czy rolnicy posiadający gospodarstwo poniżej 2ha przeliczeniowych ale ubezpieczeni w KRUS, którzy chcą zgłosić się do udziału w projekcie, powinni wykazać, iż przeszli z KRUS do ZUS:

- na etapie rekrutacji do projektu (tj. składania wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających ich kwalifikowalność do projektu),

- czy też przed podpisaniem deklaracji uczestnictwa w projekcie,

- czy dopiero przed podpisaniem umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Rolnicy posiadający gospodarstwo poniżej 2ha przeliczeniowych ale ubezpieczeni w KRUS, którzy chcą zgłosić się do udziału w projekcie, powinni złożyć oświadczenie, iż w sytuacji otrzymania dotacji, przeniosą się z KRUS do ZUS, a tym samym złożą stosowne dokumenty potwierdzające ten fakt.
 


3. Czy osoba będąca na urlopie wychowawczym może wziąć udział w projekcie?

Osoby będące na urlopie wychowawczym rozumianym jako nieobecność w pracy spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego, są uznawane za osoby bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). W związku z powyższym osoba przebywająca na urlopie wychowawczym, spełnia kryteria kwalifikowalności w projekcie.
 


4. Czy osoba, która nabyła uprawnienia emerytalne i pobiera z tego tytułu świadczenie pieniężne lub osoba, która jest na rencie i pobiera z tego tytułu świadczenie pieniężne może wziąć udział w projekcie?

Osoba nieaktywna zawodowo, to osoba, która nie pracuje i nie jest bezrobotna, czyli nie jest gotowa do podjęcia pracy i nie poszukuje aktywnie zatrudnienia mimo posiadania zdolności do podjęcia pracy. Jeżeli dana osoba spełnia te warunki, to fakt nabytego prawa do emerytury lub renty nie wyklucza jej z możliwości uczestniczenia w projekcie jako osoba bierna zawodowo.

W związku z powyższym, osoba pobierająca emeryturę/rentę może ubiegać się o udzielenie wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach niniejszego projektu pod warunkiem, że fakt ten nie stoi w sprzeczności z innymi przepisami prawa.

 

Więcej informacji w Zakładce - Projekty 2014-2020 w Menu głównym.

 

KIP + IZBA_z.png

 

Wersja XML