Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

7.3 Pliki do pobrania


RPO+OPO+EFS na www.png

Projekt „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej Priorytetu VII Konkurencyjny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami

PDFRegulamin rekrutacji do projektu 7.3 - wersja4.pdf (954,01KB)
DOCZałącznik Nr 1 - Formularz rekrutacyjny.doc (2,01MB)  -  dokument obowiązkowy,
DOCZałącznik Nr 2 - Oświadczenie kwalifikowalnosci kandydata_3.doc (1,92MB)  -  dokument obowiązkowy,
DOCXZałącznik Nr 6 - Oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego do 2ha.docx (115,81KB)  -  dokument obowiązkowy w przypadku ubezpieczenia KRUS,

Pozostałe załączniki tylko do wglądu

DOCXZałącznik Nr 3 - Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego_2.docx (181,45KB)
DOCXZałącznik Nr 4 - Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego.docx (135,30KB)
DOCXZałącznik Nr 5 - Oświadczenie kwalifikowalności Uczestnika_2.docx (126,20KB)
DOCXZałącznik Nr 7 - Oświadczenie uczetnika projektu.docx (117,13KB)

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami

PDFRegulamin przyznawania środków finansowych do projektu 7.3 - wersja4.pdf (1,22MB)
DOCZałącznik Nr 1 - Wniosek o przyznanie dotacji.doc (223,85KB)
DOCXZałącznik Nr 2 - Biznesplan..docx (156,38KB)
XLSXZałącznik Nr 3 - Wzór zaświadczenia o pomocy de minimis.xlsx (28,57KB)
DOCZałącznik Nr 4 - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.doc (1,91MB)
DOCZałącznik Nr 5 - Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.doc (1,92MB)
PDFZałącznik Nr 6 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf (385,72KB)
XLSXZałącznik Nr 6 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xlsx (79,20KB)
DOCXZałącznik Nr 7a. - Oświadczenie uczestnika projektu niebędącego płatnikiem podatku VAT..docx (119,03KB)
DOCXZałącznik Nr 7b. - Oświadczenie uczestnika projektu, który jest płatnikiem podatku VAT..docx (118,87KB)
DOCXZałącznik Nr 8 - Harmonogram rzeczowo-finansowy.docx (120,67KB)
DOCXZałącznik Nr 9 - Karta oceny formalnej wniosku o przyzanie wsparcia finansowego_2.docx (148,00KB)
DOCXZałącznik Nr 10 - Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.docx (229,57KB)
PDFZałącznik Nr 11 - Regulamin Komisji Oceny Wniosków.pdf (680,22KB)
DOCXZałącznik Nr 12 - Umowa o przyznanie dotacji_2.docx (236,17KB)
DOCXZałącznik Nr 13 - Weksel in blanco wraz z deklaracja wekslową.docx (124,17KB)
DOCXZałącznik Nr 14 - Oświadczenie uczestnika projektu lub poreczyciela.docx (119,16KB)
DOCXZałącznik Nr 15 - Oświadczenie wyrażenia zgody małżonkna na wniesienie zabezpieczenia złożenia-poręczenia.docx (123,87KB)
DOCXZałącznik Nr 16 - Zestawienie towarów i_lub usług, których zakup został dokonany ze środków na rowój przedsiębiorczości.docx (119,17KB)
DOCZałącznik Nr 17 - Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów i lub usług zgodnie z harmonogramem.doc (1,91MB)
DOCZałącznik Nr 18 - Standardowy wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.doc (1,92MB)
DOCZałącznik Nr 19 - Oświadczenie o skorzystaniu lub nie skorzystaniu przez uczestnika z innych źródeł ....doc (1,91MB)
DOCZałącznik Nr 20 - Umowa na przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego_2.doc (1,95MB)
DOCZałącznik Nr 22 - Standardowy wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.doc (1,92MB)
DOCZałącznik Nr 23 - Aneks do umowy na przyznanie podstawowego wsparcia finansowego_2.doc (1,92MB)
DOCZałącznik Nr 24 - Oświadczenie uczestnika o nieposiadaniu żadnych długów.doc (1,91MB)

Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020

PDFZasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014_2020.pdf (1,70MB)

 


Więcej informacji w Zakładce - Projekty 2014-2020 w Menu głównym.

 

KIP + IZBA_z.png

 

Wersja XML