Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

7.3 Aktualności


RPO+OPO+EFS na www.png

Projekt „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej Priorytetu VII Konkurencyjny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

 

LISTA WNIOSKÓW REKOMENDOWANYCH I NIE REKOMENDOWANYCH DO OTRZYMANIA PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH II NABORU
 

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków oraz zatwierdzeniem przez IP – Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu wyników prac Komisji Oceny Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, załączamy Listę wniosków rekomendowanych i nie rekomendowanych do otrzymania przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach II naboru.

 

PDFLista wniosków rekomendowanych i nie rekomendowanych do otrzymania przedłużonego wsparcia pomostowego II nabór.pdf (341,69KB)

 

 


logo 7.3 opis.png

UWAGA!!!

OGŁASZAMY NABÓR NA SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO DLA UCZESTNIKÓW II NABORU

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje o ogłoszeniu naboru na składanie wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami dla Uczestników Projektu w ramach II Naboru.

Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (tj. załącznik nr 22) wraz z wymaganymi załącznikami (tj. zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, załącznik nr 5+kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, załącznik nr 6, załącznik nr 19, oświadczenie o statusie podatnika VAT)należy złożyć osobiście w Biurze Projektu tj. Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork, I piętro w dniach od 11.02.2019r. do 15.02.2019r. w godz. 8.00 - 14.00.

Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego  wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub oryginał wraz z kopią).

Każdy egzemplarz ma być wpięty w osobny skoroszyt.

UWAGA!!! oryginał i kopia Wniosku muszą zawierać wszystkie wymagane załączniki.

Kopie załączonych dokumentów do Wniosku muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika projektu poprzez opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, aktualną datą oraz własnoręcznym, czytelnym podpisem Uczestnika projektu lub poprzez umieszczenie klauzuli „za zgodność z oryginałem od strony … do strony …”, aktualnej daty, własnoręcznego czytelnego podpisu Uczestnika projektu, ponumerowanie i parafowanie każdej strony kopii dokumentu przez Uczestnika.

Wniosek oraz wszystkie wymagane dokumenty powinny zostać wypełnione elektronicznie w języku polskim we wszystkich wymaganych polach. W przypadku, gdy któryś z jego punktów nie może być opisany przez Uczestnika projektu należy wpisać „nie dotyczy”.

Dokumenty, o których mowa powyżej przygotowane przy użyciu niestandardowego formularza, bez kompletu załączników i opracowane niezgodnie z wymaganym formatem będą odrzucone na etapie oceny formalnej.

W przypadku wysłania dokumentów drogą pocztową za termin złożenia wniosku uznaje się datę jego wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób:

 

Imię, Nazwisko Uczestnika , adres do korespondencji Uczestnika projektu
z dopiskiem: Przedłużone wsparcie pomostowe – projekt „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”

 

Wymagane dokumenty do złożenia:

 

DOCZałącznik Nr 22 - Standardowy wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.doc (1,92MB)
plus zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków z ZUS i Urzędu Skarbowego ważne 2 miesiące.
DOCZałącznik Nr 5 - Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.doc (1,92MB)  - należy dołączyć kopie otrzymanych wcześniej zaświadczeń o pomocy de minimis.
XLSXZałącznik Nr 6 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xlsx (79,20KB)
PDFZałącznik Nr 6 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf (385,72KB)
DOCZałącznik Nr 19 - Oświadczenie o skorzystaniu lub nie skorzystaniu przez uczestnika z innych źródeł ....doc (1,91MB)

PDFOświadczenie o statusie podatnika VAT.pdf (268,92KB)


Pozostałe dokumenty do wglądu:

PDFRegulamin przyznawania środków finansowych - aktualizacja 04.10.2018 nowy-wersja 5.pdf (971,16KB) - dokument obowiązkowy do zapoznania się przez Uczestników.

XLSXZałącznik Nr 3 - Wzór zaświadczenia o pomocy de minimis.xlsx (28,57KB)
DOCXZałącznik Nr 9 - Karta oceny formalnej wniosku o przyzanie wsparcia finansowego_2.docx (148,00KB)
DOCXZałącznik Nr 10 - Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.docx (229,79KB)
PDFZałącznik Nr 11 - Regulamin Komisji Oceny Wniosków.pdf (680,22KB)
DOCXZałącznik Nr 13 - Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.docx (124,18KB)
DOCXZałącznik Nr 14 - Oświadczenie uczestnika projektu lub poręczyciela.docx (119,11KB)
DOCXZałącznik Nr 15 - Oświadczenie wyrażenia zgody małżonkna na wniesienie zabezpieczenia złożenia-poręczenia.docx (123,87KB)
PDFZałącznik-Nr-20-Umowa-na-przyznanie-podstawowego-wsparcia-pomostowego_3.pdf (339,84KB)
PDFZałącznik-Nr-23-Aneks-do-umowy-na-przyznanie-podstawowego-wsparcia-finansowego_3.pdf (305,48KB)
DOCZałącznik Nr 24 - Oświadczenie uczestnika o nieposiadaniu żadnych długów.doc (1,91MB)

Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020

PDFZasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014_2020.pdf (1,70MB)

 


logo 7.3 opis.png

LISTA WNIOSKÓW REKOMENDOWANYCH DO OTRZYMANIA PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH II NABORU

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków oraz zatwierdzeniem przez IP – Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu wyników prac Komisji Oceny Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, załączamy Listę wniosków rekomendowanych do otrzymania podstawowego wsparcia pomostowego w ramach II naboru.

PDFLista wniosków rekomendowanych do otrzymania PWP w ramach II naboru.pdf (313,74KB)

 


logo 7.3 opis.png

UWAGA !!! ZMIANA UMOWY NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO ORAZ ANEKSU DO UMOWY NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO DLA UCZESTNIKÓW II NABORU

 

W nawiązaniu do zaleceń Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczących rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku udzielania wsparcia finansowego w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego , informujemy że zmianie uległy również zapisy w treści Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego oraz Aneksu do Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego.
 

Dokumenty obowiązkowe do zapoznania się przez Uczestników:

PDFZałącznik Nr 20 - Umowa na przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego_3.pdf (339,84KB) - zmianie uległy §3, §4, §7.
PDFZałącznik Nr 23 - Aneks do umowy na przyznanie podstawowego wsparcia finansowego_3.pdf (305,48KB) - zmianie uległy §1, §2, §3.

 

 

 


logo 7.3 opis.png

UWAGA!!!

OGŁASZAMY NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO DLA UCZESTNIKÓW II NABORU

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje o ogłoszeniu naboru Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego z wymaganymi załącznikami dla Uczestników Projektu w ramach II Naboru.

Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami (tj. załącznik nr 18, nr 5, nr 6 oraz nr 19, kopie zaświadczeń o pomocy de minimis oraz Oświadczenie o statusie podatnika VAT) należy złożyć osobiście w Biurze Projektu tj. Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork, I piętro w dniach od 26.11.2018r. do 30.11.2018r. w godz. 8.00 - 14.00.

Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego  wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub oryginał wraz z kopią).

Każdy egzemplarz wniosku musi być wpięty w osobny skoroszyt.

UWAGA!!! oryginał i kopia Wniosku muszą zawierać wszystkie wymagane załączniki.

Kopie załączonych dokumentów do Wniosku muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika projektu poprzez opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, aktualną datą oraz własnoręcznym, czytelnym podpisem Uczestnika projektu lub poprzez umieszczenie klauzuli „za zgodność z oryginałem od strony … do strony …”, aktualnej daty, własnoręcznego czytelnego podpisu Uczestnika projektu, ponumerowanie i parafowanie każdej strony kopii dokumentu przez Uczestnika.

Wniosek oraz wszystkie wymagane dokumenty powinny zostać wypełnione elektronicznie w języku polskim we wszystkich wymaganych polach. W przypadku, gdy któryś z jego punktów nie może być opisany przez Uczestnika projektu należy wpisać „nie dotyczy”. Wniosek należy własnoręcznie podpisać, ponumerować jego strony łącznie z załącznikami (z zastosowaniem numeracji ciągłej).

Dokumenty, o których mowa powyżej przygotowane przy użyciu niestandardowego formularza, bez kompletu załączników i opracowane niezgodnie z wymaganym formatem będą odrzucone na etapie oceny formalnej.

W przypadku wysłania dokumentów drogą pocztową za termin złożenia dokumentacji uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego.

Wysłany Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami drogą pocztową należy przesłać w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób:

Imię, Nazwisko Uczestnika , adres do korespondencji Uczestnika projektu z dopiskiem: Podstawowe wsparcie pomostowe – projekt „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”

 

Wymagane dokumenty do złożenia:

DOCZałącznik Nr 18 - Standardowy wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.doc (1,92MB)
DOCZałącznik Nr 5 - Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.doc (1,92MB)
PDFZałącznik Nr 6 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf (385,72KB)
DOCZałącznik Nr 19 - Oświadczenie o skorzystaniu lub nie skorzystaniu przez uczestnika z innych źródeł ....doc (1,91MB)
PDFOświadczenie o statusie podatnika VAT.pdf (268,92KB)

do załącznika nr 5 należy dołączyć kopie otrzymanych wcześniej zaświadczeń o pomocy de minimis


Pozostałe dokumenty do wglądu:

PDFRegulamin przyznawania środków finansowych do projektu 7.3 - wersja5.pdf (921,27KB)
XLSXZałącznik Nr 3 - Wzór zaświadczenia o pomocy de minimis.xlsx (28,57KB)
DOCXZałącznik Nr 9 - Karta oceny formalnej wniosku o przyzanie wsparcia finansowego_2.docx (148,00KB)
DOCXZałącznik Nr 10 - Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.docx (229,57KB)
PDFZałącznik Nr 11 - Regulamin Komisji Oceny Wniosków.pdf (680,22KB)
DOCXZałącznik Nr 13 - Weksel in blanco wraz z deklaracja wekslową.docx (124,17KB)
DOCXZałącznik Nr 14 - Oświadczenie uczestnika projektu lub poreczyciela.docx (119,16KB)
DOCXZałącznik Nr 15 - Oświadczenie wyrażenia zgody małżonkna na wniesienie zabezpieczenia złożenia-poręczenia.docx (123,87KB)
DOCZałącznik Nr 20 - Umowa na przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego_2.doc (1,95MB)
DOCZałącznik Nr 22 - Standardowy wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.doc (1,92MB)
DOCZałącznik Nr 23 - Aneks do umowy na przyznanie podstawowego wsparcia finansowego_2.doc (1,92MB)

DOCZałącznik Nr 24 - Oświadczenie uczestnika o nieposiadaniu żadnych długów.doc (1,91MB)

Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020

PDFZasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014_2020.pdf (1,70MB)

 

 


logo 7.3 opis.png

UWAGA !!! ZMIANA REGULAMINU PRZYZNWANIA ŚRODKÓW FINANOSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZESTNIKÓW II NABORU
 

W związku z otrzymanymi Zaleceniami Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczącymi rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku udzielania wsparcia finansowego w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego informujemy, że Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości został uzupełniony o dodatkowy §8 Rozliczenie wsparcia pomostowego (…)

Zmiany dotyczą naborów Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego oraz Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla Uczestników II Naboru, którzy wraz z Wnioskiem składają dodatkowe oświadczenie o statusie podatnika VAT.


Dokumenty obowiązkowe do zapoznania się przez Uczestników:

PDFRegulamin przyznawania środków finansowych do projektu 7.3 - wersja5.pdf (921,27KB)
PDFOświadczenie o statusie podatnika VAT.pdf (269,62KB)

 

 


logo 7.3 opis.png

UWAGA!!! ZAKOŃCZENIE PROCEDURY ODWOŁAŃ W RAMACH II NABORU
I OGŁOSZENIE LISTY RANKINGOWEJ PO ODWOŁANIACH

 

W związku z zakończeniem procedury odwołań i zatwierdzeniem przez Instytucję Pośredniczącą - Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu - Listy rankingowej po odwołaniach w ramach II Naboru.   Poniżej przedstawiamy listę rankingową po odwołaniach w ramach II Naboru.

 

PDFLista rankingowa po odwołaniach w ramach II naboru.pdf (187,14KB)

 

 


logo 7.3 opis.png

UWAGA!!! ZAKOŃCZENIE PRAC KOMISJI OCENY WNIOSKÓW W  RAMACH II NABORU
I OGŁOSZENIE PODSTAWOWEJ LISTY RANKINGOWEJ

 

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków oraz zatwierdzeniem przez Instytucję Pośredniczącą - Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu wyników pracy Komisji Oceny Wniosków o przyznanie dotacji w ramach projektu „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!” poniżej przedstawiamy Podstawową listę rankingową w ramach II Naboru.
 

PDFPodstawowa lista rankingowa w ramach II naboru.pdf (641,08KB)

 


logo 7.3 opis.png

LISTA WNIOSKÓW REKOMENDOWANYCH I NIE REKOMENDOWANYCH DO OTRZYMANIA PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH I NABORU
 

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków oraz zatwierdzeniem przez IP – Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu wyników prac Komisji Oceny Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, załączamy Listę wniosków rekomendowanych i nie rekomendowanych do otrzymania przedłużonego wsparcia pomostowego.


PDFLista wniosków rekomendowanych i nie rekomendowanych do otrzymania przedłużonego wsparcia pomostowego.pdf (545,74KB)

 


logo 7.3 opis.png

ZAKOŃCZENIE PRAC KOMISJI OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI  W RAMACH II NABORU

Informujemy, że w dniu 17.08.2018r. zakończyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków o przyznanie dotacji  dla II Naboru w ramach projektu „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”. Protokół z posiedzenia prac Komisji wraz z załącznikami został przekazany w dniu 27.08.2018r. do IP tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w celu dokonania weryfikacji.

 

 


logo 7.3 opis.png

ZAKOŃCZENIE PRAC KOMISJI OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH I NABORU
 

Informujemy, że w dniu 13.08.2018r. zakończyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla I Naboru w ramach projektu „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”. Protokół z posiedzenia prac Komisji wraz z załącznikami został przekazany w dniu 20.08.2018r. do IP tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w celu dokonania weryfikacji.

 

 


logo 7.3 opis.png

UWAGA!!!

OGŁASZAMY NABÓR NA SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO DLA UCZESTNIKÓW I NABORU

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje o ogłoszeniu naboru na składanie wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami dla Uczestników Projektu w ramach I Naboru.

Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (tj. załącznik nr 22) wraz z wymaganymi załącznikami (tj. zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, załącznik nr 5+kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, załącznik nr 6 oraz nr 19) należy złożyć osobiście w Biurze Projektu tj. Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork, I piętro w dniach od 05.07.2018r. do 12.07.2018r. w godz. 8.00 - 14.00.

Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego  wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub oryginał wraz z kopią).

Każdy egzemplarz ma być wpięty w osobny skoroszyt.

UWAGA!!! oryginał i kopia Wniosku muszą zawierać wszystkie wymagane załączniki.

Kopie załączonych dokumentów do Wniosku muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika projektu poprzez opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, aktualną datą oraz własnoręcznym, czytelnym podpisem Uczestnika projektu lub poprzez umieszczenie klauzuli „za zgodność z oryginałem od strony … do strony …”, aktualnej daty, własnoręcznego czytelnego podpisu Uczestnika projektu, ponumerowanie i parafowanie każdej strony kopii dokumentu przez Uczestnika.

Wniosek oraz wszystkie wymagane dokumenty powinny zostać wypełnione elektronicznie w języku polskim we wszystkich wymaganych polach. W przypadku, gdy któryś z jego punktów nie może być opisany przez Uczestnika projektu należy wpisać „nie dotyczy”.

Dokumenty, o których mowa powyżej przygotowane przy użyciu niestandardowego formularza, bez kompletu załączników i opracowane niezgodnie z wymaganym formatem będą odrzucone na etapie oceny formalnej.

W przypadku wysłania dokumentów drogą pocztową za termin złożenia wniosku uznaje się datę jego wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób:

 

Imię, Nazwisko Uczestnika , adres do korespondencji Uczestnika projektu
z dopiskiem: Przedłużone wsparcie pomostowe – projekt „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”

 

Wymagane dokumenty do złożenia:

DOCZałącznik Nr 22 - Standardowy wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.doc (1,92MB)
plus zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków z ZUS i Urzędu Skarbowego ważne 2 miesiące.
DOCZałącznik Nr 5 - Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.doc (1,92MB) - należy dołączyć kopie otrzymanych wcześniej zaświadczeń o pomocy de minimis.
XLSXZałącznik Nr 6 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xlsx (79,20KB)
PDFZałącznik Nr 6 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf (385,72KB)
DOCZałącznik Nr 19 - Oświadczenie o skorzystaniu lub nie skorzystaniu przez uczestnika z innych źródeł ....doc (1,91MB)


Pozostałe dokumenty do wglądu:

PDFRegulamin przyznawania środków finansowych do projektu 7.3 - wersja4.pdf (1,22MB) - dokument obowiązkowy do zapoznania się przez Uczestników.
XLSXZałącznik Nr 3 - Wzór zaświadczenia o pomocy de minimis.xlsx (28,57KB)
DOCXZałącznik Nr 9 - Karta oceny formalnej wniosku o przyzanie wsparcia finansowego_2.docx (148,00KB)
DOCXZałącznik Nr 10 - Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.docx (229,79KB)
PDFZałącznik Nr 11 - Regulamin Komisji Oceny Wniosków.pdf (680,22KB)
DOCXZałącznik Nr 13 - Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.docx (124,18KB)
DOCXZałącznik Nr 14 - Oświadczenie uczestnika projektu lub poręczyciela.docx (119,11KB)
DOCXZałącznik Nr 15 - Oświadczenie wyrażenia zgody małżonkna na wniesienie zabezpieczenia złożenia-poręczenia.docx (123,87KB)
DOCZałącznik Nr 20 - Umowa na przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego_2.doc (1,95MB)
DOCZałącznik Nr 23 - Aneks do umowy na przyznanie podstawowego wsparcia finansowego_2.doc (1,92MB)
DOCZałącznik Nr 24 - Oświadczenie uczestnika o nieposiadaniu żadnych długów.doc (1,91MB)

Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020

PDFZasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014_2020.pdf (1,70MB)

 

 

 


logo 7.3 opis.png

LISTA WNIOSKÓW REKOMENDOWANYCH DO OTRZYMANIA PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH I NABORU

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków oraz zatwierdzeniem przez IP – Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu wyników prac Komisji Oceny Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, załączamy Listę wniosków rekomendowanych do otrzymania podstawowego wsparcia pomostowego.

PDFLista wniosków rekomendowanych do wsparcia w ramach PWP.pdf (608,13KB)

 


logo 7.3 opis.png

UWAGA!!! OGŁASZAMY NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI DLA UCZESTNIKÓW 
II NABORU

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje o ogłoszeniu naboru Wniosków o przyznanie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami dla Uczestników Projektu w ramach II Naboru.

Wnioski o przyznanie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami (tj. załącznik nr 1, nr 2, nr 7 oraz nr 8, a także wymagane kopie pozwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, która ma zostać utworzona w związku z realizacją projektu tj. pozwolenia na budowę/ przebudowę/ odbudowę lub pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części pod planowaną działalność. należy złożyć osobiście w Biurze Projektu tj. Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork, I piętro w dniach 25.06.2018r. do 29.06.2018r. w godz. 8.00 - 14.00.

Wniosek o przyznanie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub oryginał wraz z kopią).

Każdy egzemplarz ma być wpięty w osobny skoroszyt.

UWAGA!!! oryginał i kopia Wniosku muszą zawierać wszystkie wymagane załączniki.

Kopie załączonych dokumentów do Wniosku muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika projektu poprzez opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, aktualną datą oraz własnoręcznym, czytelnym podpisem Uczestnika projektu lub poprzez umieszczenie klauzuli „za zgodność z oryginałem od strony … do strony …”, aktualnej daty, własnoręcznego czytelnego podpisu Uczestnika projektu, ponumerowanie i parafowanie każdej strony kopii dokumentu przez Uczestnika.

Wniosek oraz wszystkie wymagane dokumenty powinny zostać wypełnione elektronicznie w języku polskim we wszystkich wymaganych polach. W przypadku, gdy któryś z jego punktów nie może być opisany przez Uczestnika projektu należy wpisać „nie dotyczy”.

Dokumenty, o których mowa powyżej przygotowane przy użyciu niestandardowego formularza, bez kompletu załączników i opracowane niezgodnie z wymaganym formatem będą odrzucone na etapie oceny formalnej.

W przypadku wysłania dokumentów drogą pocztową za termin złożenia dokumentacji uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego.

Wysłany Wniosek o przyznanie dotacji wraz z wymaganymi dokumentami drogą pocztową należy przesłać w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób:

Imię, Nazwisko Uczestnika , adres do korespondencji Uczestnika projektu
z dopiskiem: Dotacja na założenie działalności gospodarczej – projekt „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”

 

Wymagane dokumenty do złożenia:

DOCZałącznik Nr 1 - Wniosek o przyznanie dotacji.doc (223,85KB)  - dokument obowiązkowy
DOCXZałącznik Nr 2 - Biznesplan.docx (162,23KB)  - dokument obowiązkowy
DOCXZałącznik Nr 7a - Oświadczenie uczestnika projektu niebędącego płatnikiem podatku VAT.docx (119,07KB)  - dokument obowiązkowy do wyboru 7a lub 7b
DOCXZałącznik Nr 7b - Oświadczenie uczestnika projektu który jest płatnikiem podatku VAT.docx (118,95KB)  - dokument obowiązkowy do wyboru 7a lub 7b
DOCXZałącznik Nr 8 - Harmonogram rzeczowo-finansowy.docx (120,69KB)  - dokument obowiązkowy

 

PDFRegulamin przyznawania środków finansowych do projektu 7.3 - wersja4.pdf (1,22MB) - dokument obowiązkowy do zapoznania się przez Uczestników.
 

Pozostałe dokumenty do wglądu:

XLSXZałącznik Nr 3 - Wzór zaświadczenia o pomocy de minimis.xlsx (28,57KB)
DOCZałącznik Nr 4 - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.doc (1,91MB)
DOCZałącznik Nr 5 - Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.doc (1,92MB)
XLSXZałącznik Nr 6 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xlsx (79,20KB)

PDFZałącznik Nr 6 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf (385,72KB)
DOCXZałącznik Nr 9 - Karta oceny formalnej wniosku o przyzanie wsparcia finansowego_2.docx (148,00KB)
DOCXZałącznik Nr 10 - Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.docx (229,79KB)
PDFZałącznik Nr 11 - Regulamin Komisji Oceny Wniosków.pdf (680,22KB)
DOCXZałącznik Nr 12 - Umowa o przyznanie dotacji_2.docx (236,17KB)
DOCXZałącznik Nr 13 - Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.docx (124,18KB)
DOCXZałącznik Nr 14 - Oświadczenie uczestnika projektu lub poręczyciela.docx (119,11KB)
DOCXZałącznik Nr 15 - Oświadczenie wyrażenia zgody małżonkna na wniesienie zabezpieczenia złożenia-poręczenia.docx (123,87KB)
DOCXZałącznik Nr 16 - Zestawienie towarów i_lub usług, których zakup został dokonany ze środków na rowój przedsiębiorczości.docx (119,17KB)
DOCZałącznik Nr 17 - Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów i lub usług zgodnie z harmonogramem.doc (1,91MB)
DOCZałącznik Nr 18 - Standardowy wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.doc (1,92MB)
DOCZałącznik Nr 19 - Oświadczenie o skorzystaniu lub nie skorzystaniu przez uczestnika z innych źródeł ....doc (1,91MB)
DOCZałącznik Nr 20 - Umowa na przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego_2.doc (1,95MB)
DOCZałącznik Nr 22 - Standardowy wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.doc (1,92MB)
DOCZałącznik Nr 23 - Aneks do umowy na przyznanie podstawowego wsparcia finansowego_2.doc (1,92MB)
DOCZałącznik Nr 24 - Oświadczenie uczestnika o nieposiadaniu żadnych długów.doc (1,91MB)

Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020

PDFZasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014_2020.pdf (1,70MB)

 


logo 7.3 opis.png

WSPARCIE SZKOLENIOWO-DORADCZE DLA UCZESTNIKÓW I NABORU - VOUCHER SZKOLENIOWY

Informujemy, że uczestnicy którzy otrzymali dotację na założenie własnej działalności gospodarczej w ramach I naboru mogą skorzystać ze wsparcia szkoleniowo-doradczego w postaci voucherów szkoleniowych do wysokości 1000 zł /uczestnika.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Partnera projektu: www.igsilesia.pl

Więcej informacji: VOUCHER SZKOLENIOWY

 


logo 7.3 opis.png

PRZEKAZANIE DODATKOWYCH WYJAŚNIEŃ DO PROTOKOŁU Z PRAC  KOMISJI OCENY WNIOSKÓW DLA I NABORU
WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

 

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 12.06.2018r. zostały złożone do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu dodatkowe wyjaśnienia do uwag jakie otrzymaliśmy do protokołu z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach I Naboru.

 


logo 7.3 opis.png

ZAKOŃCZENIE PRAC KOMISJI OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH I NABORU

Informujemy, że w dniu 19.05.2018r. zakończyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla I Naboru w ramach projektu „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”. Protokół z posiedzenia prac Komisji wraz z załącznikami został przekazany w dniu 25.05.2018r. do IP tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w celu dokonania weryfikacji.

 


logo 7.3 opis.png

UWAGA!!!

OGŁASZAMY NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO DLA UCZESTNIKÓW I NABORU

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje o ogłoszeniu naboru Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego z wymaganymi załącznikami dla Uczestników Projektu w ramach I Naboru.

Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami (tj. załącznik nr 18, nr 5, nr 6 oraz nr 19 oraz kopie zaświadczeń o pomocy de minimis) należy złożyć osobiście w Biurze Projektu tj. Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork, I piętro w dniach 23.04.2018r. do 27.04.2018r. w godz. 8.00 - 14.00.

Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego  wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub oryginał wraz z kopią).

Każdy egzemplarz wniosku musi być wpięty w osobny skoroszyt.

UWAGA!!! oryginał i kopia Wniosku muszą zawierać wszystkie wymagane załączniki.

Kopie załączonych dokumentów do Wniosku muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika projektu poprzez opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, aktualną datą oraz własnoręcznym, czytelnym podpisem Uczestnika projektu lub poprzez umieszczenie klauzuli „za zgodność z oryginałem od strony … do strony …”, aktualnej daty, własnoręcznego czytelnego podpisu Uczestnika projektu, ponumerowanie i parafowanie każdej strony kopii dokumentu przez Uczestnika.

Wniosek oraz wszystkie wymagane dokumenty powinny zostać wypełnione elektronicznie w języku polskim we wszystkich wymaganych polach. W przypadku, gdy któryś z jego punktów nie może być opisany przez Uczestnika projektu należy wpisać „nie dotyczy”. Wniosek należy własnoręcznie podpisać, ponumerować jego strony łącznie z załącznikami ( z zastosowaniem numeracji ciągłej).

Dokumenty, o których mowa powyżej przygotowane przy użyciu niestandardowego formularza, bez kompletu załączników i opracowane niezgodnie z wymaganym formatem będą odrzucone na etapie oceny formalnej.

W przypadku wysłania dokumentów drogą pocztową za termin złożenia dokumentacji uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego.

Wysłany Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami drogą pocztową należy przesłać w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób:

Imię, Nazwisko Uczestnika , adres do korespondencji Uczestnika projektu z dopiskiem: Podstawowe wsparcie pomostowe – projekt „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”

 

Wymagane dokumenty do złożenia:

DOCZałącznik Nr 18 - Standardowy wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.doc (1,92MB)
DOCZałącznik Nr 5 - Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.doc (1,92MB)
PDFZałącznik Nr 6 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf (385,72KB)
XLSXZałącznik Nr 6 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xlsx (79,20KB)
DOCZałącznik Nr 19 - Oświadczenie o skorzystaniu lub nie skorzystaniu przez uczestnika z innych źródeł ....doc (1,91MB)

do załącznika nr 5 należy dołączyć kopie otrzymanych wcześniej zaświadczeń o pomocy de minimis


Pozostałe dokumenty do wglądu:

PDFRegulamin przyznawania środków finansowych do projektu 7.3 - wersja4.pdf (1,22MB)
XLSXZałącznik Nr 3 - Wzór zaświadczenia o pomocy de minimis.xlsx (28,57KB)
DOCXZałącznik Nr 9 - Karta oceny formalnej wniosku o przyzanie wsparcia finansowego_2.docx (148,00KB)
DOCXZałącznik Nr 10 - Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.docx (229,57KB)
PDFZałącznik Nr 11 - Regulamin Komisji Oceny Wniosków.pdf (680,22KB)
DOCXZałącznik Nr 13 - Weksel in blanco wraz z deklaracja wekslową.docx (124,17KB)
DOCXZałącznik Nr 14 - Oświadczenie uczestnika projektu lub poreczyciela.docx (119,16KB)
DOCXZałącznik Nr 15 - Oświadczenie wyrażenia zgody małżonkna na wniesienie zabezpieczenia złożenia-poręczenia.docx (123,87KB)
DOCZałącznik Nr 20 - Umowa na przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego_2.doc (1,95MB)
DOCZałącznik Nr 22 - Standardowy wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.doc (1,92MB)
DOCZałącznik Nr 23 - Aneks do umowy na przyznanie podstawowego wsparcia finansowego_2.doc (1,92MB)

DOCZałącznik Nr 24 - Oświadczenie uczestnika o nieposiadaniu żadnych długów.doc (1,91MB)

Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020

PDFZasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014_2020.pdf (1,70MB)

 

 


logo 7.3 opis.png

II NABÓR - ETAP V – ZAKTUALIZOWANA OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

Informujemy, że osoby znajdujące się na zaktualizowanej ostatecznej liście rankingowej aby stać się Uczestnikami w projekcie zobowiązani są do podpisania Oświadczenia kwalifikowalności uczestnika w Projekcie (załącznik nr 5) oraz Oświadczenie uczestnika projektu (załącznik nr 7).

Poniżej zamieszczamy zaktualizowaną ostateczną listę rankingową Uczestników projektu w ramach II Naboru.

PDFZaktualizowana ostateczna lista rankingowa uczestników projektu II Nabór.pdf (1,50MB)

 


logo 7.3 opis.png

II NABÓR - ETAP III – ZAKOŃCZENIE PRAC KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje o zakończeniu prac Komisji Rekrutacyjnej dla Kandydatów na Uczestników Projektu „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!” w ramach II Naboru.

Etap III: Powołanie Komisji Rekrutacyjnej  - ocena merytoryczna Formularzy Rekrutacyjnych Kandydatów na Uczestników projektu w ramach II Naboru. Sporządzenie wstępnej listy rankingowej Uczestników projektu oraz poinformowanie Kandydatów o wynikach oceny.

Poniżej zamieszczamy wstępną listę rankingową Kandydatów na Uczestników projektu w ramach II Naboru.

PDFWstępna lista rankingowa kandydatów na uczestników projektu w ramach II Naboru.pdf (994,75KB)

 

 


logo 7.3 opis.png

ETAP II - SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM DLA KANDYDATÓW Z NABORU II

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje o rozpoczęciu kolejnego etapu Rekrutacji dla Kandydatów na Uczestników Projektu „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”.

Etap II: Przeprowadzenie przez doradcę zawodowego/psychologa rozmów rekrutacyjnych z Kandydatami oraz testów predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej.

Poniżej zamieszczamy harmonogram spotkań z doradcami zawodowymi badającymi predyspozycje Kandydatów na Uczestników Projektu do prowadzenia działalności gospodarczej.

PDFLista osób na spotkanie z doradcami zawodowymi w dniu 09.03.2018r..pdf (478,88KB)
PDFLista osób na spotkanie z doradcami zawodowymi w dniu 12.03.2018r..pdf (483,41KB)
PDFLista osób na spotkanie z doradcami zawodowymi w dniu 13.03.2018r.pdf (473,37KB)
PDFLista osób na spotkanie z doradcami zawodowymi w dniu 14.03.2018r..pdf (474,13KB)
PDFLista osób na spotkanie z doradcami zawodowymi w dniu 15.03.2018r..pdf (488,62KB)
PDFLista osób na spotkanie z doradcami zawodowymi w dniu 20.03.2018r..pdf (390,57KB)
PDFLista osób na spotkanie z doradcami zawodowymi w dniu 21.03.2018r..pdf (389,87KB)

 

 


logo 7.3 opis.png

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU II NABORU

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje o zakończeniu  II Naboru Kandydatów na Uczestników Projektu „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!” z dniem 28.02.2018r.

 


logo 7.3 opis.png

UWAGA!!! ZAKOŃCZENIE PROCEDURY ODWOŁAŃ W RAMACH I NABORU I OGŁOSZENIE LISTY RANKINGOWEJ PO ODWOŁANIACH

 

W związku z zakończeniem procedury odwołań i zatwierdzeniem przez Instytucję Pośredniczącą - Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu - Listy rankingowej po odwołaniach w ramach I Naboru.   Poniżej przedstawiamy listę rankingową po odwołaniach w ramach I Naboru.

 

PDFLista rankingowa po odwołaniach w ramach I Naboru.pdf (340,20KB)

 

 


logo 7.3 opis.png

UWAGA!!! ZAKOŃCZENIE PRAC KOMISJI OCENY WNIOSKÓW W  RAMACH I NABORU I OGŁOSZENIE ZAKTUALIZOWANEJ PODSTAWOWEJ LISTY RANKINGOWEJ

 

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków oraz zatwierdzeniem przez Instytucję Pośredniczącą - Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu wyników pracy Komisji Oceny Wniosków o przyznanie dotacji w ramach projektu „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!” poniżej przedstawiamy zaktualizowaną Podstawową listę rankingową w ramach I Naboru.

 

PDFZaktualizowana Podstawowa lista rankingowa w ramach I naboru..pdf (537,57KB)

 

 

 


logo 7.3 opis.png

UWAGA PRZEDŁUŻAMY II NABÓR

Informujemy o wydłużeniu terminu składania formularzy rekrutacyjnych Kandydatów na Uczestników Projektu.

Formularze rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami (tj. tylko załącznik nr 1 i nr 2 oraz w przypadku osób ubezpieczonych w KRUS posiadających gospodarstwo rolne do 2ha przeliczeniowych również załącznik nr 6) należy złożyć osobiście w Biurze Projektu tj. Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork, I piętro w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.02.2018r. w godz. 8.00 - 14.00.


W przypadku wysłania dokumentacji rekrutacyjnej drogą pocztową za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Biurem projektu – tel. kom. 793 815 869

 

 


logo 7.3 opis.png

REKRUTACJA – II NABÓR PRZEDŁUŻENIE

Uprzejmie informujemy, że wystąpiliśmy do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu z prośbą o wyrażenie zgody na  wydłużenie terminu naboru formularzy rekrutacyjnych w ramach II naboru.

Aktualnie oczekujemy na odpowiedź w tej sprawie.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Biurem projektu – tel. kom. 793 815 869

 


logo 7.3 opis.png

PRZEKAZANIE DODATKOWCYH WYJAŚNIEŃ DO PRAC KOMISJI OCENY WNIOSKÓW W RAMACH I NABORU
 

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 25.01.2018 r. zostały złożone do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu dodatkowe wyjaśnienia do uwag jakie otrzymaliśmy do protokołu z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków o przyznanie dotacji w ramach I Naboru.
 

 


logo 7.3 opis.png

UWAGA!!! INFORMACJA DOTYCZĄCA OGŁOSZENIA II NABORU FORMULARZY REKRUTACYJNYCH
 

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje o ponownym rozpoczęciu II naboru formularzy rekrutacyjnych, w ramach którego do udziału w projekcie mogą zgłaszać się tylko i wyłącznie osoby zamieszkujące tereny gmin: Wołczyn, Domaszowice, Radłów, Zębowice, Zawadzkie, Kietrz, Baborów, Pawłowiczki, Lubrza, Biała, Korfantów, Łambinowice, Skoroszyce, Kamiennik, Świerczów, Lubsza i Branice zgodnie z decyzją  Zarządu Województwa Opolskiego z  dnia 06 listopada 2017r.

PDFPismo Zarządu Województwa Opolskiego.pdf (335,61KB)
 

W związku z powyższym zmianie uległy:

 1. Regulamin rekrutacji - (§ 1 ust.2  i ust.5; §2 ust.12 oraz §3 ust.1 a).
 2. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości - (§1 ust.2  oraz § 3 ust.1 a).
 3. Załącznik nr  2 - Oświadczenie kwalifikowalności kandydata - (pkt 1).
   

Formularze rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami (tj. tylko załącznik nr 1 i nr 2 oraz w przypadku osób ubezpieczonych w KRUS posiadających gospodarstwo rolne do 2ha przeliczeniowych również załącznik nr 6) można składać osobiście w Biurze Projektu tj. Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork, I piętro (pok.23) od dnia 29.12.2017r. do dnia 31.01.2018r. w  godz. 8.00 - 14.00. 

W przypadku wysłania dokumentacji rekrutacyjnej drogą pocztową za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego.
 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami

PDFRegulamin rekrutacji do projektu 7.3 - wersja4.pdf (954,01KB)
DOCZałącznik Nr 1 - Formularz rekrutacyjny.doc (2,01MB)  -  dokument obowiązkowy,
DOCZałącznik Nr 2 - Oświadczenie kwalifikowalnosci kandydata_3.doc (1,92MB)  -  dokument obowiązkowy,
DOCXZałącznik Nr 6 - Oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego do 2ha.docx (115,81KB)  -  dokument obowiązkowy w przypadku ubezpieczenia KRUS,

Pozostałe załączniki tylko do wglądu

DOCXZałącznik Nr 3 - Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego_2.docx (181,45KB)
DOCXZałącznik Nr 4 - Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego.docx (135,30KB)
DOCXZałącznik Nr 5 - Oświadczenie kwalifikowalności Uczestnika_2.docx (126,20KB)
DOCXZałącznik Nr 7 - Oświadczenie uczetnika projektu.docx (117,13KB)

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami

PDFRegulamin przyznawania środków finansowych do projektu 7.3 - wersja4.pdf (1,22MB)
DOCZałącznik Nr 1 - Wniosek o przyznanie dotacji.doc (223,85KB)
DOCXZałącznik Nr 2 - Biznesplan..docx (156,38KB)
XLSXZałącznik Nr 3 - Wzór zaświadczenia o pomocy de minimis.xlsx (28,57KB)
DOCZałącznik Nr 4 - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.doc (1,91MB)
DOCZałącznik Nr 5 - Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.doc (1,92MB)
XLSXZałącznik Nr 6 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xlsx (79,20KB)
DOCXZałącznik Nr 7a. - Oświadczenie uczestnika projektu niebędącego płatnikiem podatku VAT..docx (119,03KB)
DOCXZałącznik Nr 7b. - Oświadczenie uczestnika projektu, który jest płatnikiem podatku VAT..docx (118,87KB)
DOCXZałącznik Nr 8 - Harmonogram rzeczowo-finansowy.docx (120,67KB)
DOCXZałącznik Nr 9 - Karta oceny formalnej wniosku o przyzanie wsparcia finansowego_2.docx (148,00KB)
DOCXZałącznik Nr 10 - Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.docx (229,57KB)
PDFZałącznik Nr 11 - Regulamin Komisji Oceny Wniosków.pdf (680,22KB)
DOCXZałącznik Nr 12 - Umowa o przyznanie dotacji_2.docx (236,17KB)
DOCXZałącznik Nr 13 - Weksel in blanco wraz z deklaracja wekslową.docx (124,17KB)
DOCXZałącznik Nr 14 - Oświadczenie uczestnika projektu lub poreczyciela.docx (119,16KB)
DOCXZałącznik Nr 15 - Oświadczenie wyrażenia zgody małżonkna na wniesienie zabezpieczenia złożenia-poręczenia.docx (123,87KB)
DOCXZałącznik Nr 16 - Zestawienie towarów i_lub usług, których zakup został dokonany ze środków na rowój przedsiębiorczości.docx (119,17KB)
DOCZałącznik Nr 17 - Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów i lub usług zgodnie z harmonogramem.doc (1,91MB)
DOCZałącznik Nr 18 - Standardowy wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.doc (1,92MB)
DOCZałącznik Nr 19 - Oświadczenie o skorzystaniu lub nie skorzystaniu przez uczestnika z innych źródeł ....doc (1,91MB)
DOCZałącznik Nr 20 - Umowa na przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego_2.doc (1,95MB)
DOCZałącznik Nr 22 - Standardowy wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.doc (1,92MB)
DOCZałącznik Nr 23 - Aneks do umowy na przyznanie podstawowego wsparcia finansowego_2.doc (1,92MB)
DOCZałącznik Nr 24 - Oświadczenie uczestnika o nieposiadaniu żadnych długów.doc (1,91MB)

Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020

PDFZasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014_2020.pdf (1,70MB)

Ulotka_IIN1.png

Ulotka_IIN2.png

 

 


logo 7.3 opis.png

UWAGA!!! WZNOWIENIE PROCEDURY WERYFIKACJI WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI
W RAMACH I NABORU

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje, że z dniem 07.11.2017r. została wznowiona procedura weryfikacji Wniosków o dofinansowanie w ramach I Naboru.

Za wydłużenie terminu oceny wniosków o przyznanie dotacji, a co za tym idzie za opóźnienie w ogłoszeniu Podstawowej listy rankingowej wniosków rekomendowanych do wsparcia w ramach projektu „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!” odpowiada Realizator projektu tj. Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości.

Na chwilę obecną zespół Biura Projektu pracuje nad weryfikacją uwag do protokołu z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków przedłożonych przez WUP w Opolu. Jednocześnie informujemy, że niezwłocznie po otrzymaniu z Instytucji Pośredniczącej  zweryfikowanej Podstawowej listy rankingowej informacja o wynikach oceny zostanie upubliczniona na stronie projektu.

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości informacji udziela Biuro projektu w Kluczborku, ul. Sienkiewicza 22,  tel. kom. 793 815 869, e-mail:

 


logo 7.3 opis.png
 

UWAGA!!! ANULOWANIE II NABORU W RAMACH PROJEKTU

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje, że projekt  „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!” zakłada osiągnięcie kryterium merytorycznego z którego wynika, że uczestnikami projektu w pierwszej kolejności muszą być osoby  zamieszkujące tereny gmin o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej tj. gmin Wołczyn, Domaszowice, Radłów, Zębowice, Zawadzkie, Kietrz, Baborów, Pawłowiczki, Lubrza, Biała, Korfantów, Łambinowice, Skoroszyce, Kamiennik, Świerczów, Lubsza, Branice. 

W związku z powyższym zaistniała konieczność wprowadzenia zmian formalnych dotyczących osiągniecia ww. kryterium, które możliwe są tylko poprzez anulowanie II Naboru formularzy rekrutacyjnych i jego ponowne ogłoszenie, tylko i wyłącznie dla osób zamieszkujących ww. tereny.  

Za spełnienie i monitorowanie tego kryterium merytorycznego odpowiedzialny jest Realizator projektu.

 


logo 7.3 opis.png

ZAKOŃCZENIE PRAC KOMISJI OCENY WNIOSKÓW W RAMACH I NABORU

Informujemy, że w dniu 20.09.2017r. zakończyła pracę Komisja Oceny Wniosków w ramach I Naboru w ramach projektu „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”. Jednocześnie informujemy, że wszystkie wymagane dokumenty zostały przekazane w dniu 27.09.2017r. do IP tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu celem akceptacji. Po otrzymaniu Zaakceptowanej Listy Rankingowej od IP zostanie ona podana do publicznej wiadomości.

 


logo 7.3 opis.png

UWAGA!!! OGŁASZAMY NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI DLA UCZESTNIKÓW 
I NABORU

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje o ogłoszeniu naboru Wniosków o przyznanie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami dla Uczestników Projektu w ramach I Naboru.

Wnioski o przyznanie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami (tj. załącznik nr 1, nr 2, nr 7 oraz nr 8, a także wymagane kopie pozwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, która ma zostać utworzona w związku z realizacją projektu tj. pozwolenia na budowę/ przebudowę/ odbudowę lub pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części pod planowaną działalność. należy złożyć osobiście w Biurze Projektu tj. Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork, I piętro w dniach 16.08.2017r. do 23.08.2017r. w godz. 8.00 - 14.00.

Wniosek o przyznanie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub oryginał wraz z kopią).

Każdy egzemplarz ma być wpięty w osobny skoroszyt.

UWAGA!!! oryginał i kopia Wniosku muszą zawierać wszystkie wymagane załączniki.

Kopie załączonych dokumentów do Wniosku muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika projektu poprzez opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, aktualną datą oraz własnoręcznym, czytelnym podpisem Uczestnika projektu lub poprzez umieszczenie klauzuli „za zgodność z oryginałem od strony … do strony …”, aktualnej daty, własnoręcznego czytelnego podpisu Uczestnika projektu, ponumerowanie i parafowanie każdej strony kopii dokumentu przez Uczestnika.

Wniosek oraz wszystkie wymagane dokumenty powinny zostać wypełnione elektronicznie w języku polskim we wszystkich wymaganych polach. W przypadku, gdy któryś z jego punktów nie może być opisany przez Uczestnika projektu należy wpisać „nie dotyczy”.

Dokumenty, o których mowa powyżej przygotowane przy użyciu niestandardowego formularza, bez kompletu załączników i opracowane niezgodnie z wymaganym formatem będą odrzucone na etapie oceny formalnej.

W przypadku wysłania dokumentów drogą pocztową za termin złożenia dokumentacji uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego.

Wysłany Wniosek o przyznanie dotacji wraz z wymaganymi dokumentami drogą pocztową należy przesłać w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób:

Imię, Nazwisko Uczestnika , adres do korespondencji Uczestnika projektu
z dopiskiem: Dotacja na założenie działalności gospodarczej – projekt „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”

 

Wymagane dokumenty do złożenia:

DOCZałącznik Nr 1 - Wniosek o przyznanie dotacji.doc (223,85KB)  - dokument obowiązkowy
DOCXZałącznik Nr 2 - Biznesplan.docx (162,23KB)  - dokument obowiązkowy
DOCXZałącznik Nr 7a - Oświadczenie uczestnika projektu niebędącego płatnikiem podatku VAT.docx (119,07KB)  - dokument obowiązkowy do wyboru 7a lub 7b
DOCXZałącznik Nr 7b - Oświadczenie uczestnika projektu który jest płatnikiem podatku VAT.docx (118,95KB)  - dokument obowiązkowy do wyboru 7a lub 7b
DOCXZałącznik Nr 8 - Harmonogram rzeczowo-finansowy.docx (120,69KB)  - dokument obowiązkowy

 

PDFRegulamin przyznawania środków finansowych do projektu 7.3 - wersja3.pdf (1,22MB) - dokument do wglądu
 

Pozostałe dokumenty do wglądu:

XLSXZałącznik Nr 3 - Wzór zaświadczenia o pomocy de minimis.xlsx (28,57KB)
DOCZałącznik Nr 4 - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.doc (1,91MB)
DOCZałącznik Nr 5 - Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.doc (1,92MB)
XLSXZałącznik Nr 6 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xlsx (79,20KB)
DOCXZałącznik Nr 9 - Karta oceny formalnej wniosku o przyzanie wsparcia finansowego_2.docx (148,00KB)
DOCXZałącznik Nr 10 - Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.docx (229,79KB)
PDFZałącznik Nr 11 - Regulamin Komisji Oceny Wniosków.pdf (680,22KB)
DOCXZałącznik Nr 12 - Umowa o przyznanie dotacji_2.docx (236,17KB)
DOCXZałącznik Nr 13 - Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.docx (124,18KB)
DOCXZałącznik Nr 14 - Oświadczenie uczestnika projektu lub poręczyciela.docx (119,11KB)
DOCXZałącznik Nr 15 - Oświadczenie wyrażenia zgody małżonkna na wniesienie zabezpieczenia złożenia-poręczenia.docx (123,87KB)
DOCXZałącznik Nr 16 - Zestawienie towarów i_lub usług, których zakup został dokonany ze środków na rowój przedsiębiorczości.docx (119,17KB)
DOCZałącznik Nr 17 - Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów i lub usług zgodnie z harmonogramem.doc (1,91MB)
DOCZałącznik Nr 18 - Standardowy wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.doc (1,92MB)
DOCZałącznik Nr 19 - Oświadczenie o skorzystaniu lub nie skorzystaniu przez uczestnika z innych źródeł ....doc (1,91MB)
DOCZałącznik Nr 20 - Umowa na przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego_2.doc (1,95MB)
DOCZałącznik Nr 22 - Standardowy wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.doc (1,92MB)
DOCZałącznik Nr 23 - Aneks do umowy na przyznanie podstawowego wsparcia finansowego_2.doc (1,92MB)
DOCZałącznik Nr 24 - Oświadczenie uczestnika o nieposiadaniu żadnych długów.doc (1,91MB)

 

Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020

PDFZasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014_2020.pdf (1,70MB)

 


logo 7.3 opis.png

WSPARCIE SZKOLENIOWO-DORADCZE W RAMACH I NABORU 

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje o rozpoczęciu wsparcia szkoleniowo-doradczego w ramach projektu "Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!" w ramach I Naboru.

Poniżej harmonogramy szkoleń dla Uczestników I Naboru.

PDFHarmonogram szkoleń - GRUPA I.pdf (506,68KB)  - Opole - 20.06.2017r.
PDFHarmonogram szkoleń - GRUPA II.pdf (506,18KB)  - Kluczbork - 23.06.2017r.
PDFHarmonogram szkoleń - GRUPA III.pdf (507,20KB)  - Kluczbork - 27.06.2017r.

 


logo 7.3 opis.png

ETAP V – OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU W RAMACH NABORU I

Informujemy, że osoby znajdujące się na ostatecznej liście rankingowej aby stać się Uczestnkami w projekcie zobowiązani są do podpisania Oświadczenia kwalifikowalności uczestnika w Projekcie (załącznik nr 5) oraz Oświadczenie uczestnika projektu (załącznik nr 7).

Poniżej zamieszczamy ostateczną listę rankingową Uczestników projektu w ramach I Naboru.

PDFOstateczna lista rankingowa uczestników w ramach I naboru.pdf (579,65KB)

 


logo 7.3 opis.png

ETAP III – ZAKOŃCZENIE PRAC KOMISJI REKRUTACYJNEJ W RAMACH NABORU I

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje o zakończeniu prac Komisji Rekrutacyjnej dla Kandydatów na Uczestników Projektu „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!” w ramach I Naboru.

Etap III: Powołanie Komisji Rekrutacyjnej  - ocena merytoryczna Formularzy Rekrutacyjnych Kandydatów na Uczestników projektu w ramach I Naboru. Sporządzenie wstępnej listy rankingowej Uczestników projektu oraz poinformowanie Kandydatów o wynikach oceny.

Poniżej zamieszczamy wstępną listę rankingową Uczestników projektu w ramach I Naboru.

PDFWstępna lista rankingowa uczestników w ramach I naboru.pdf (615,21KB)

 


logo 7.3 opis.png

ETAP II - SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM DLA KANDYDATÓW Z NABORU I

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje o rozpoczęciu kolejnego etapu Rekrutacji dla Kandydatów na Uczestników Projektu „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”.

Etap II: Przeprowadzenie przez doradcę zawodowego/psychologa rozmów rekrutacyjnych z Kandydatami oraz testów predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej.

Poniżej zamieszczamy harmonogram spotkań z doradcami zawodowymi badającymi predyspozycje Kandydatów na Uczestników Projektu do prowadzenia działalności gospodarczej.

UWAGA!!! Na spotkania z doradcą zawodowym umawiani są wyłącznie Kandydaci, którzy uzyskali pozytywną ocenę formalną złożonych Formularzy rekrutacyjnych.

PDFLista osób na spotkanie z doradcami zawodowymi w dniu 08.04.2017r..pdf (491,00KB)
PDFLista osób na spotkanie z doradcami zawodowymi w dniu 10.04.2017r..pdf (481,58KB)
PDFLista osób na spotkanie z doradcami zawodowymi w dniu 11.04.2017r..pdf (490,97KB)
PDFLista osób na spotkanie z doradcami zawodowymi w dniu 12.04.2017r..pdf (503,91KB)
PDFLista osób na spotkanie z doradcami zawodowymi w dniu 13.04.2017r..pdf (490,92KB)
PDFLista osób na spotkanie z doradcami zawodowymi w dniu 18.04.2017r..pdf (480,77KB)
PDFLista osób na spotkanie z doradcami zawodowymi w dniu 19.04.2017r..pdf (468,38KB)
 


logo 7.3 opis.png

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORU I

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje o zakończeniu Naboru I Kandydatów na Uczestników Projektu „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”

Jednocześnie informujemy, że w ramach Projektu „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!” przewidywany jest Nabór II.

Na chwilę obecną oczekujemy na akceptację przez Instytucję Pośredniczącą tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu wymaganych dokumentów do przeprowadzenia II naboru. W momencie akceptacji wszystkich dokumentów przeprowadzimy II Naboru Kandydatów na Uczestników Projektu „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”

 


logo 7.3 opis.png

PRZEDŁUŻAMY NABÓR

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje o przedłużeniu terminu składania formularzy rekrutacyjnych Kandydatów na Uczestników Projektu.

Formularze rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami (tj. tylko załącznik nr 1 i nr 2 oraz w przypadku osób ubezpieczonych w KRUS posiadających gospodarstwo rolne do 2ha przeliczeniowych również załącznik nr 6) należy złożyć osobiście w Biurze Projektu tj. Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork, I piętro do dnia 31.03.2017r. w godz. 8.00 - 14.00.


W przypadku wysłania dokumentacji rekrutacyjnej drogą pocztową za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego.


logo 7.3 opis.png

UWAGA PRZEDŁUŻAMY NABÓR

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje o przedłużeniu terminu składania formularzy rekrutacyjnych Kandydatów na Uczestników Projektu.

Formularze rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami (tj. tylko załącznik nr 1 i nr 2 oraz w przypadku osób ubezpieczonych w KRUS posiadających gospodarstwo rolne do 2ha przeliczeniowych również załącznik nr 6) należy złożyć osobiście w Biurze Projektu tj. Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork, I piętro do dnia 21.03.2017r. w godz. 8.00 - 14.00.
 

W przypadku wysłania dokumentacji rekrutacyjnej drogą pocztową za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego.

 


logo 7.3 opis.png
 

UWAGA ZMIANA DOKUMENTÓW !!!

W związku ze zmianą dokumentów rekrutacyjnych oraz dokumentów dotyczących przyznawania wsparcia finansowego informujemy, że wprowadziliśmy dodatkowy zapis dotyczący nieposiadania żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi przez Kandydatów/Uczestników oraz Poręczycieli w ramach projektu „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”.

 

Więcej informacji: Pliki do pobrania

 


logo 7.3 opis.png
 

UWAGA!!!

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje o przedłużeniu terminu składania formularzy rekrutacyjnych Kandydatów na Uczestników Projektu.

Formularze rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście w Biurze Projektu tj. Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork, I piętro do dnia 07.03.2017r. w godz. 8.00 - 14.00.
 

W przypadku wysłania dokumentacji rekrutacyjnej drogą pocztową za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego.

 


logo 7.3 opis.png
 

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje o rozpoczęciu rekrutacji dla Kandydatów na Uczestników Projektu.

Formularze rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami oraz dokumentami wymienionym w Regulaminie Rekrutacji należy złożyć osobiście w Biurze Projektu tj. Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork, I piętro w dniach od 07.02.2017r. do 21.02.2017r. w godz. 8.00 - 14.00.
 

W przypadku wysłania dokumentacji rekrutacyjnej drogą pocztową za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego.


 

Rekrutacja będzie przebiegać w 5 etapach:

etap I: Przeprowadzenie rekrutacji dla Kandydatów do Projektu na podstawie złożonych Formularzy rekrutacyjnych oraz ocena formalna złożonych Formularzy rekrutacyjnych.

etap II: Przeprowadzenie przez doradcę zawodowego/psychologa rozmów rekrutacyjnych z Kandydatami oraz testów predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej;

etap III: Powołanie Komisji Rekrutacyjnej (KR) – ocena merytoryczna Kandydatów, sporządzenie wstępnej listy rankingowej oraz poinformowanie Kandydatów o wynikach oceny;

etap IV: Przeprowadzenie procedury odwoławczej;

etap V: Ogłoszenie ostatecznej listy rankingowej uczestników Projektu, sporządzenie protokołu z prac Komisji Rekrutacyjnej oraz podpisanie Oświadczenia kwalifikowalności uczestnika projektu wraz z Oświadczeniem Uczestnika projektu.

 

Więcej informacji w Zakładce - Projekty 2014-2020 w Menu głównym.

 

KIP + IZBA_z.png

 

Wersja XML