Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

8.3 O projekcie


RPO+OPO+EFS+KIP.png

Projekt : „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”  Współfinansowany  przez Unię Europejską ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego   w ramach  działania 8.3 Wsparcie Podmiotów Ekonomii Społecznej  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 

Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej

Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ( OWES ) powstał, by wspierać rozwój ekonomii społecznej. Zadaniem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej jest pobudzanie lokalnego środowiska do rozwoju i aktywności, a także pomoc już istniejącym przedsiębiorstwom.

Poprzez powstanie konsorcjum - OWES działa w partnerstwie z :  Spółdzielnia Socjalna Usługowo – Handlowo – Produkcyjna  w Byczynie, Gmina Byczyna, Powiat Kluczborski oraz Stowarzyszenie Animacji Lokalnej Arkona.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie sektora Ekonomii Społecznej (ES) poprzez objęcie wsparciem osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oferując wsparcie dotacyjne, stałą dostępność do usług szkoleniowo doradczych umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do założenia lub prowadzenia działalności w sektorze ES, pomoc w tworzeniu spółdzielni socjalnych, stworzenie warunków do edukowania kadry PES przez czas trwania projektu.

Kto może starać się o wsparcie ?

O udział w Projekcie mogą ubiegać się osoby i podmioty z obszaru  regionu północnego województwa opolskiego z powiatu: kluczborskiego, oleskiego, namysłowskiego, brzeskiego  zamierzające założyć działalność w sektorze ekonomii społecznej lub ją rozwinąć.

Powiat kluczborski swoje działania realizuje poprzez Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości.

Działania Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

W ramach realizacji działań KIP realizować będzie wsparcie w zakresie:

1.  Bezpłatnego doradztwa specjalistycznego, dla osób fizycznych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, jak również działających PES - ich przedstawicieli , osób fizycznych zainteresowanych tematyką PES.

Specjalistyczne doradztwo osobowe:

Specjalistyczne doradztwo w zakresie  doradztwa prawnego:

Specjalistyczne doradztwo w zakresie doradztwa  księgowo-podatkowego:

Specjalistyczne doradztwo w zakresie  doradztwa finansowego:

Specjalistyczne doradztwo w zakresie doradztwa marketingowego:

2. Organizacja bezpłatnych szkoleń branżowych kierowanych do przedstawicieli PES prowadzących działalność gospodarczą.

Tematyka szkoleń wybierana będzie w oparciu o zgłaszane potrzeby przez uczestnika projektu.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenia znajduje się w zakładce Pliki do pobrania.


Szczegółowych informacji dotyczących projektu udzielają:

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości

ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork

tel./fax 77 456 32 60

email:

strona:  www.inkubatorkluczbork.pl

 

Spółdzielnia Socjalna Usługowo-Handlowo-Produkcyjna w Byczynie

Rynek 2, 46- 220 Byczyna

tel./fax  77 414 45 11

email : 

strona: www.spoldzielnia.byczyna.pl

 

 

Wersja XML