Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program Kapitał Ludzki wspiera osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo.

Dane z monitoringu oraz  zapisy sprawozdania z realizacji PO KL za I półrocze 2013 r. jednoznacznie wskazują że program wspiera przede wszystkim osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo (łącznie 62%):

Pracownicy administracji publicznej (w tym np. pracownicy powiatowych urzędów pracy) stanowią 28% spośród osób zatrudnionych biorących udział w projektach. Biorąc natomiast pod uwagę udział pracowników administracji publicznej w ogóle wszystkich uczestników projektów, którzy rozpoczęli udział w projektach - stanowi on zaledwie 11%. Wsparcie realizowane na rzecz pracowników publicznych służb zatrudnienia prowadzone jest wyłącznie w celu poprawy dostępności, jakości i skuteczności usług prowadzonych przez te podmioty na rzecz osób pozostających bez zatrudnienia. 

Wsparcie realizowane na rzecz osób nieaktywnych zawodowo i bezrobotnych wdrażane jest głównie na poziomie regionalnym, co pozwala na lepsze dostosowanie zakresu podejmowanych działań do specyfiki problemów występujących na lokalnych i regionalnych rynkach pracy. Zrealizowane dotychczas badania ewaluacyjne w znacznej mierze potwierdzają skuteczność i efektywność podejmowanych działań. Częściej niż co druga osoba bezrobotna (59%), uczestnicząca w projekcie z EFS, znajduje pracę w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu swojego udziału w projekcie. Blisko dwie trzecie osób bezrobotnych, które znalazły pracę w ciągu 6 miesięcy po udziale w projekcie - dostrzega wpływ projektu z EFS na znalezienie zatrudnienia, a większość uczestników (96%) jest zadowolona z udziału w projektach - wszystkie formy wsparcia były przez uczestników oceniane pozytywnie. 

Wyniki te należy uznać za szczególnie pozytywne w kontekście faktu, że wsparcie trafiło w dużym stopniu do osób biernych zawodowo - prawie 1/3 osób niepracujących objętych wsparciem (29%) nie szukała pracy przed przystąpieniem do projektu - a wsparcie EFS kierowane jest przede wszystkim do grup mających największe trudności z wejściem lub utrzymaniem się na rynku pracy (np. do osób poniżej 25 roku życia, osób powyżej 55 roku życia, osób niepełnosprawnych, czy kobiet powracających na rynek pracy po przerwie związanej z macierzyństwem). Dane gromadzone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dotyczące efektywności zatrudnieniowej również wskazują na znaczną skuteczność działań publicznych służb zatrudnienia - spośród wszystkich osób obejmowanych wsparciem przez PSZ ponad 42% znajduje zatrudnienie w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu uczestnictwa w szkoleniach oraz ponad 60% po uczestnictwie w stażach zawodowych organizowanych przez te instytucje. 

Źródło: mir.gov.pl

 

 

 

Wersja XML