Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Założenia programu Inteligenty Rozwój.

Głównym celem, jakie stawia przed sobą POIR jest wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji. Mówi się także o drugim celu: Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego oraz rybołówstwa i akwakultury, jednak ten wdrażany będzie głównie w regionach, a POIR dotyczyć ma działań systemowych na rzecz MSP.

Pobudzenie innowacyjności gospodarki polegać ma na tworzeniu i wzmacnianiu powiązań między nauką a przedsiębiorczością, rozwijaniu innowacyjności przedsiębiorstw i podnoszeniu jakości i pozycji krajowych jednostek naukowych.
Odbiorcami POIR będą zatem zarówno przedsiębiorstwa jak i jednostki naukowe, a także klastry, parki naukowe, centra transferu technologii, i inne instytucje otoczenia biznesu.
Różnica między POIR a POIG polegać ma głównie na zwiększeniu nacisku na współpracę nauki i biznesu, a tym samym zwiększenie komercjalizacji wyników prac B+R.

Przykładowe wsparcie w ramach POIR może dotyczyć takich działań jak:
- "od pomysłu do przemysłu" obejmujących cały cykl do badań do wdrożenia
- tworzenie i rozwój infrastruktury badawczej i badawczo-rozwojowej w firmach
- przygotowanie przedsiębiorstw i jednostek naukowych do udziału w programach międzynarodowych
- internacjonalizacja innowacyjnych firm
- wsparcie dostępu przedsiębiorstw do kapitału na innowacje
- rozwój i profesjonalizacja proinnowacyjnych usług otoczenia biznesu
- kształtowanie postaw proinnowacyjnych
- finansowanie badań naukowych
- wsparcie infrastruktury B+R
- wsparcie prac badawczych prowadzonych przez zespoły międzynarodowe
- wsparcie ochrony własności przemysłowej i otwartego dostępu do wyników prac badawczych
- rozwój kadr z sektora B+R

Finansowanie w ramach POIR będzie miało charakter dotacyjny ale znajdą w nim zastosowanie także instrumenty zwrotne.

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Wersja XML