Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór do projektu.

Cele szczegółowe partnerstwa to:

które przyczynią się do osiągnięcia celu projektu systemowego realizowanego przez PARP, opracowania standardów i rozwiązań wspierających rozwój przedsiębiorczości bazującej na pomysłach studentów lub absolwentów oraz upowszechnienia sposobu podejścia do rozwoju tego typu przedsiębiorstw.

Grupą docelową projektu są studenci i absolwenci, którzy mają pomysł i chcą założyć działalność gospodarczą oraz osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą i przedsiębiorcy pod warunkiem, wykorzystania pomysłu na biznes studenta lub absolwenta szkoły wyższej oraz jego zatrudnienia.

Opis projektu:

Celem projektu systemowego PARP jest poprawa dostępu 200 przedsiębiorców lub osób rozpoczynających działalność gospodarczą do usług doraczo-coachingowych, wdrażanych na podstawie opracowanego standardu, wspierających rozwój firmy na bazie wiedzy i pomysłów studentów lub absolwentów uczelni wyższych.

W ramach projektu systemowego planowane są działania wspierające przedsiębiorczość wśród studentów lub absolwentów szkół wyższych, posiadających pomysł na założenie lub rozwój firmy. W ramach planowanego projektu pomysł ten będzie podstawą do utworzenia nowej lub rozwoju już istniejącej firmy. Jeżeli z pomysłu skorzysta istniejące przedsiębiorstwo (w tym współpracujące z uczelnianymi Akademickimi biurami karier, Centrami transferu technologii lub Akademickimi inkubatorami przedsiębiorczości lub innymi jednostkami organizacyjnymi) będzie ono zobowiązane do zatrudnienia studenta lub absolwenta, z którego pomysłu korzysta. Ze względu na założenia projektu dot. wyboru pomysłów wśród środowisk studenckich zakłada się, że w większości będą to przedsiębiorstwa założone przez studentów lub absolwentów szkół wyższych lub przez osoby, które wykorzystają pomysł na biznes studenta lub absolwenta szkoły wyższej oraz go zatrudnią. 200 przedstawicieli nowopowstałych lub działających przedsiębiorców (rozwijanych na bazie wybranych pomysłów), zostanie objętych usługami doradczo-coachingowymi, świadczonymi przez doradców wybranych w zamówieniu publicznym. Partnerzy – uczelnie wyższe, wspólnie z PARP przygotują założenia dot. wymagań względem doradców, w tym praktyków w prowadzeniu działalności gospodarczej, będą zaangażowani w proces akceptacji doradców dla wspieranych przedsiębiorców oraz opracowanie dla nich indywidualnych planów doradczych, a także koordynację doradztwa. Usługi będą świadczone zgodnie z wypracowanym wcześniej standardem, ale zróżnicowane pod względem podejścia i tematyki w zależności od tego, czy obejmą firmy nowopowstałe czy już działające. Będą także dostosowane do profilu rozwijanej firmy oraz do poziomu wiedzy i umiejętności osób ją rozwijających. 200 pomysłów (dotyczących założenia nowej firmy lub rozwijania firmy już istniejącej na bazie pomysłów związanych z ukończonym kierunkiem studiów, profilem uczelni, prowadzonymi badaniami), które mają szansę powodzenia rynkowego i kontynuacji działalności w przeciągu kilku najbliższych lat, zostanie wybranych przy udziale partnerów – uczelni wyższych, po analizie co najmniej 500 pomysłów studentów lub absolwentów szkół wyższych.

Przewidziany termin realizacji projektu to lipiec 2013 - marzec 2015, planowany budżet projektu systemowego 10 000 000 zł.

więcej

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Wersja XML