Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Bezpłatne spotkania z doradcami - Punkt Konsultacyjny KSU.

 

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

W ramach współpracy z Izbą Rzemieślniczą w Opolu w zakresie wspierania przedsiębiorczości w powiecie kluczborskim    przedstawiamy    harmonogram    najbliższych    dyżurów    sieci Punktów  Konsultacyjnych  KSU na    m-ce listopad i grudzień 2013 r.  Poprzez Punkty Konsultacyjne KSU można uzyskać porady z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, jej prowadzenia oraz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój oraz modernizację własnej firmy.

Termin dyżuru sieci Punktów Konsultacyjnych KSU w powiecie kluczborskim w miesiącu listopadzie 2013 r.

1.

22 listopada 2013 r. – piątek

Kluczbork

Cech Rzemiosł Różnych

ul. Mickiewicza 18

tel. 77 418 27 40

09.30 – 13.30 godz.

 

Termin dyżuru sieci Punktów Konsultacyjnych KSU w powiecie kluczborskim w miesiącu grudzień 2013 r.

1.

13 grudnia 2013r. - piątek

Kluczbork

Cech Rzemiosł Różnych

ul. Mickiewicza 18

tel. 77 418 27 40

09.30 – 13.30 godz.

 

Odbiorcami usług Punktów Konsultacyjnych KSU mogą być przedsiębiorcy, osoby bezrobotne, osoby pracujące oraz osoby nieaktywne zawodowo, zwani Beneficjentami.

Punkt Konsultacyjnych KSU świadczy 2 rodzaje usług:

Usługi informacyjne oraz usługi informacyjne „opieka nad klientem" świadczone przez Punkt Konsultacyjny KSU dla Beneficjenta są bezpłatne.

Usługi doradcze, z których może skorzystać Beneficjent w okresie 2 lat realizacji projektu to:

16 godzin usługi doradczej — asysty w rozpoczynaniu działalności gospodarczej,

24 godzin usługi doradczej — asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Wartość 1 godziny usługi doradczej wynosi 100,00 zł brutto wraz z wkładem Beneficjenta. Usługi doradcze są dofinansowane w 90%, a ich koszt dla Beneficjent wyniesie max. 240 zł. (tj. 10 zł. x 24h).

Usługa Informacyjna, dotyczy:

1) administracyjno-prawnych aspektów zakładania, prowadzenia i zawieszania/zamykania działalności gospodarczej,

2) zatrudniania cudzoziemców,

3) świadczenia usług na odległość, w tym elektronicznych,

4) prawa ochrony konkurencji,

5) społecznej odpowiedzialność biznesu (CSR),

6) ochrony własności intelektualnej,

7) systemów jakości ISO 9001 i HACCP,

8) rozwoju zasobów ludzkich,

9) wykorzystywania technologii informacyjnych,

10) ochrony interesów klientów, konsumentów (wykorzystanie BIK, baz ZBP),

11) możliwości uzyskania finansowania działalności z różnych źródeł,

12) wymogów ochrony środowiska w działalności przedsiębiorstw,

13) prawa zamówień publicznych,

14) zakresu korzystania z bazy CEIDG, platformy ePUAP, podpisu elektronicznego, profilu zaufanego ePUAP,

15) podstawowych informacje nt. usług specjalistycznych KSU,

16) innych, stwierdzonych w trakcie diagnozy,

Usługa informacyjna czyli „opieka nad klientem", realizowana jest na 3 poziomach i obejmuje:

1) usługi systemowe KSU (usługi proinnowacyjne KSI, usługi FP, FPK) lub testowane pilotażowo (obecnie doradztwo w optymalizacji kosztów, doradztwo i szkolenia w zakresie prawa ochrony środowiska; doradztwo i szkolenia z zakresu dostępu do finansowania zwrotnego — planowane), zapewniane na podstawie umów lub porozumień pomiędzy PARP a usługodawcą,

2) usługi specjalistyczne zapewniane przez podmioty, które są monitorowane przez inne podmioty, z którymi PARP podpisał porozumienia o „udostępnianiu usług" (Centra Obsługi Inwestora i Eksportera (COIE)), usługi realizowane pod nadzorem urzędów marszałkowskich, itp.,

3) usługi specjalistyczne dostępne poza systemem KSU, które oferowane są na rynku przez wielu usługodawców, których oferty można porównać i przedstawić Beneficjentowi pomocy.

 

Usługa doradcza, dotyczy asysty w rozpoczynaniu działalności gospodarczej, która obejmuje:

1) wstępną diagnozę potrzeb Beneficjenta pomocy,

2) konsultacje nt. profilu planowanej działalności,

3) analizę SWOT planowanej działalności,

4) analizę form i źródeł finansowania działalności,

5) pomoc w przygotowaniu biznesplanu,

6) wybór formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej,

7) przygotowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji działalności gospodarczej,

8) pomoc w rejestracji działalności gospodarczej w bazie CEIDG oraz dokonywania zmian w dalszym etapie jej prowadzenia,

Usługa doradcza — asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej obejmuje IV moduły:

1) moduł I — Spełnianie wymogów formalno-prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej (bieżące wsparcie w wywiązywaniu się z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy, w tym składanie dokumentów do ZUS i urzędu skarbowego),

2) moduł II — Marketing przedsiębiorstwa (konsultacje w zakresie przygotowania strategii marketingowej, w tym zakresie wykorzystania marketing mix-u, analizy SWOT, analizy wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na pozycję strategiczną firmy, budowania relacji z klientami, podwykonawcami, wykorzystania nowoczesnych technologii w marketingu w tym strony www),

3) moduł III — Organizacja przedsiębiorstwa (organizacja pracy przedsiębiorcy, zarządzanie czasem, dobór personelu, podział obowiązków i odpowiedzialności, skutki prawne prowadzenia działalności gospodarczej, zmiany formy lub zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, zawieszanie, zamykanie działalności gospodarczej),

4) moduł IV — Finanse przedsiębiorstwa (konsultacje w opracowaniu kosztorysu przedsięwzięcia, tj.: koszty, przychody i źródła finansowania; pomoc w zastosowaniu podstawowych narzędzi zarządzania finansami poprzez planowanie przepływów pieniężnych i kosztów oraz controllingu; pomoc w zarządzaniu kapitałem obrotowym poprzez wskazanie jak utrzymać bezpieczny poziom należności, zobowiązań, zapasów i gotówki; konsultacje w zakresie zasad i potencjalnych korzyści z pozyskiwania krótkoterminowych, średnio i długoterminowych źródeł finansowania oraz porównywanie tych źródeł pod względem korzyści ekonomicznych, w tym: kredyty kupieckie, factoring, pożyczki i kredyty z sektora poza bankowego, kredyty bankowe długoterminowe, leasing, obligacje, środki pieniężne od inwestorów kapitałowych z wyszczególnieniem podstawowych dokumentów wymaganych przez instytucje i przy współpracy z tymi instytucjami; wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania prowadzonej działalności; odpisy oraz konsekwencje budżetowe przyjętych odpisów; postępowanie w przypadku zagrożenia utraty płynności finansowej w związku z problemami z uzyskaniem płatności od klientów, ponoszeniem obowiązków podatkowych, wypowiedzeniem umowy kredytowej przez bank).

Szczegółowy opis usług:
PDFAsysta w rozpoczynaniu działalności gosp..pdf
PDFAsysta w prowadzeniu działalności gosp..pdf

Więcej informacji pod adresem: http://opolskie.ksu.parp.gov.pl/

 

 

 

 

 

Wersja XML