Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dotacje na walkę z wykluczeniem cyfrowym.

O dofinansowanie mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego, grupy jednostek samorządu (konsorcja, związki, stowarzyszenia i porozumienia), a także konsorcja JST lub ich grup z organizacjami pozarządowymi.

Dofinansowanie można pozyskać na:

• całkowite lub częściowe pokrycie kosztów dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych na obszarze objętym projektem (maksymalnie przez okres 3 lat);
• pokrycie kosztów dostarczenia, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego i/lub niezbędnego oprogramowania w gospodarstwach domowych wskazanych przez projektodawcę;
• zakup usługi przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników końcowych projektu z zakresu obsługi komputera, korzystania z Internetu oraz nabycia innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy lub skutecznej edukacji przez Internet (z wykluczeniem szkoleń zawodowych);
• dofinansowanie kosztów operacyjnych, kosztów zatrudnienia i szkolenia pracowników JST i/lub organizacji pozarządowej uczestniczącej w konsorcjum z JST, którzy będą odpowiedzialni za realizację działania oraz kosztów działań koordynacyjnych zmniejszających problem wykluczenia cyfrowego,
• dofinansowanie promocji projektu na obszarze objętym projektem.

Dotację można otrzymać na 85 proc. Kosztów kwalifikowanych projektów. Beneficjent musi zapewnić wkład własny w wysokości 15 proc.

Zobacz szczegóły dotyczące naboru

Źródło: fundusze-europejskie.pl
 

Wersja XML